TAILIEUCHUNG - Nghị định 85/2002/NĐ-CP

Nghị định 85/2002/NĐ-CP về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng | CHÍNH PHỦ Số 85 2002 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 25 tháng 10 năm 2002 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 85 2002 NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2002 VỀ SỬA ĐỔI BỔ SUNG nghị định số 178 1999 NĐ-CP ngày 29 THÁNG 12 NĂM 1999 VỀ BẢO ĐẢM TIỀN VAY CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12 tháng 12 năm 1997 Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NGHỊ ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 178 1999 NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng như sau 1. Bổ sung khoản 3 Điều 1 như sau Việc cấp tín dụng của Quỹ hỗ trợ phát triển và của các tổ chức tài chính nhà nước khác nếu pháp luật có quy định về biện pháp bảo đảm thì cũng được áp dụng các quy định của Nghị định này . 2. Sửa đổi bổ sung khoản 3 Điều 2 như sau Tài sản bảo đảm tỉn vay là tài sản của khách hàng vay của bên bảo lãnh để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ bao gồm tài sản thuộc quỷn sở hữu giá tr quỷn sử dụng đất của khách hàng vay của bên bảo lãnh tài sản thuộc quỷn quản lư sử dụng của khách hàng vay của bên bảo lãnh là doanh nghiệp nhà nước tài sản hình thành tơ vốn vay . 3. Sửa đổi bổ sung khoản 6 Điều 2 như sau Bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba gọi là bên bảo lãnh là việc bên bảo lãnh cam kết với tổ chức tín dụng về việc sử dụng tài sản thuộc quyền sở hữu giá tr quỷn sử dụng đất của mình đối với doanh nghiệp nhà nước là tài sản thuộc quỷn quản lư sử dụng để thực hien nghia vu tra no thay cho khach hang vay neu den han tra no ma khach hang vay thuc hien khong dung nghia vu tra no . 4. Sira doi bo sung khoan 9 Dieu 2 nhir sau Khach hang vay la cac ca nhan ho gia dinh to hop tac doanh nghiep tu nhan cong ty hop danh phap nhan Viet Nam va ca nhan phap nhan nuoc ngoai co du dieu kien vay von tai to chuc tin dung theo quy dinh cua Ngan hang Nha nuoc Viet Nam . 5. Sia doi

TỪ KHÓA LIÊN QUAN