TAILIEUCHUNG - Quyết định số 90/2002/QĐ-BNN

Quyết định số 90/2002/QĐ-BNN về việc ban hành Quy định tạm thời "Xét chọn, chuyển giao và sử dụng các phần mềm ứng dụng trong tính toán, quy hoạch, khảo sát, thiết kế, xây dựng và quản lý vận hành cãc công trình thủy lợi" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Số 90 2002 QĐ-BNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 09 tháng 10 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH V V BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI XÉT CHỌN CHUYỂN GIAO VÀ SỬ DỤNG CÁC PHẦN MỀM ỨNG DỤNG TRONG TÍNH TOÁN QUY HOẠCH KHẢO SÁT THIẾT KẾ XÂY DỰNGVÀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH CÃC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIÉN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 73-CP ngày 01 11 1995 của Chính phủ quy định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Căn cứ Nghị quyết số 7 2000 NQ-CP ngày 5 6 2000 của Chính phủ về xây dựng và phát triển công nghệ phần mềm giai đoạn 2000-2005 Xét yêu cầu của công tác quản lý chất lượng trong toàn ngành Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và CLSP Vụ trưởng Vụ Đầu tư Xây dựng cơ bản QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay ban hành Ban hành Quy định tạm thời Xét chọn chuyển giao và sử dụng các phần mềm ứng dụng trong tính toán quy hoạch khảo sát thiết kế xây dựng và quản lý vận hành cãc công trình thủy lợi . Điều 2. Qui định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Bộ Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và CLSP Vụ trưởng Vụ Đầu tư XDCB Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỨ TRƯỞNG Phạm Hồng Giang QUI ĐỊNH TẠM THỜI XÉT CHỌN CHUYỂN GIAO VÀ SỬ DỤNG CÁC PHẦN MỀM ỨNG DỤNG TRONG TÍNH TOÁN QUI HOẠCH KHẢO SÁT THIẾT KẾ XÂY DỰNG và QUẢN LÝ VẬN HÀNH CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI Chương 1 QUI ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi áp dụng Qui định này qui định việc xét chọn chuyển giao và sử dụng các phần mềm ứng dụng trong tính toán qui hoạch khảo sát thiết kế xây dựng và quản lý vận hành các công trình Thuỷ lợi của ngành Nông nghiệp Phát triển nông thôn. Các phần mềm ứng dụng thuộc lĩnh vực khác trong Ngành Nông nghiệp PTNT có thể vận dụng theo qui định này. Chương 2 TIÊU CHUẨN XÉT CHỌN PHẦN MỀM Điều 2. Các phần mềm ứng dụng chia làm 2 nhóm Nhóm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN