TAILIEUCHUNG - Đơn xin cấp Giấy chứng nhận chưa đăng ký kết hôn

Biểu mẫu về đơn xin cấp Giấy chứng nhận chưa đăng ký kết hôn | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHƯA ĐĂNG KÝ KẾT HÔN (dùng cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài) Kính gửi:.(tên cơ quan đại diện)nước CHXHCN Việt Nam tại Tên tôi là:.Nam (nữ) Ngày sinh:. Nơi sinh:. Dân tộc: Nghề nghiệp: . Địa chỉ hiện nay:. Hộ chiếu (Giấy chứng minh nhân dân) số ngày cấp. ngày hết hạn Nơi cấp hộ chiếu:. Cơ quan cấp hộ chiếu. Cơ quan cử đi nước ngoài: Tôi đã.(công tác, học tập, lao động,.).tạitừ ngày đến ngày. tháng năm. Trong thời gian đó, tôi không đăng ký kết hôn tại.(tên cơ quan đại diện) nước CHXHCN Việt Nam cũng như tại các cơ quan của nước Đề nghị.(tên cơ quan đại diện).nước CHXHCN Việt Nam tại. cấp Giấy xác nhận tôi chưa đăng ký kết hôn trong thời gian cư trú tại nướctừ ngày. đến ngày Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai trên./. Làm tại ngày. tháng. năm. Người khai (ký và ghi rõ họ tên) Xác nhận: --------------------------------

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
25    13    0    17-01-2021