TAILIEUCHUNG - Những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực nghiên cứu của nữ cán bộ nghiên cứu khoa học xã hội - Nguyễn Thị Khoa

Vấn đề năng lực nghiên cứu của nữ cán bộ nghiên cứu khoa học xã hội một mặt giúp cho công tác lãnh đạo quản lý đơn vị có cơ sở đánh giá năng lực chuyên môn, mặt khác giúp cho nữ cán bộ nghiên cứu tự đánh giá mức độ năng lực của mình và tiếp tục vươn lên trên con đường sáng tạo. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đè này, nội dung bài viết "Những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực nghiên cứu của nữ cán bộ nghiên cứu khoa học xã hội" dưới đây. | Diễn đàn. Xã hội học số 1 - 1997 71 NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG Lực NGHIÊN CỨU CỦA NỮ CÁN BỘ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ KHOA Trong đội ngũ cán bộ nữ đã có những người có năng lực nghiên cứu biết động viên sức lực trí tuệ của mình để đạt được kết quả nghiên cứu cao. Ở những công trình sáng tạo của họ đã thể hiện một năng lực nghiên cứu quý báu có ý nghĩa quan trọng không chỉ với cá nhân mà còn cả với xã hội. Năng lực nghiên cứu đó chứng tỏ trình độ sử dụng nhuần nhuyễn những tri thức sự hiểu biết của họ lòng sau mê theo đuổi ý tưởng và sự tập trung ý chí để hoàn thành nhiệm vụ với kết quả cao nhất. Năng lực nghiên cứu cho thấy phương pháp cách thức làm việc riêng của họ thể hiện quan hệ tích cực của họ với hoạt động nghiên cứu. Năng lực nghiên cứu còn là thước đo sự phát triển nhân cách của nữ cán bộ nghiên cứu. Và tính tích cực hoạt động của họ là điều kiện đầu tiên để phát hiện và phát triển năng lực nghiên cứu. Sự hình thành và phát triển năng lực nghiên cứu của cán bộ nữ không tách rời với điều kiện sống với cơ sở vật chất và tinh thần nơi họ làm việc với hoàn cảnh xã hội cụ thể. Quan hệ giữa bản thân người nghiên cứu với bên ngoài và với chính mình là mối quan hệ qua lại chặt chẽ và phức tạp. Đề cập đến vấn đề năng lực nghiên cứu của nữ cán bộ nghiên cứu khoa học xã hội một mặt giúp cho công tác lãnh đạo quản lý đơn vị có cơ sở đánh giá năng lực chuyên môn của đội ngũ nữ cán bộ. Để từ đó định hướng cho công tác đào tạo bồi dưỡng đúng đối tượng. Mặt khác giúp cho nữ cán bộ nghiên cứu tự đánh giá mức độ nưng lực của mình và tiếp tục vươn lên trên con đường sáng tạo. Thực tiễn cuộc sống cho thấy ở mỗi người đều có một hệ thống các phẩm chất cho phép họ đạt được những kết quả nhất định trong nhiều lĩnh vực hoạt động. Nhưng ở loại hoạt động này thì các kết quả ấy cao hơn ở loại khác thì kết quả thấp hơn. Như vậy năng lực hoạt động của một cá nhân rất đa dạng phong phú rất hiếu hoặc không thể tìm thấy một con người nào hoàn toàn kiệt cạn năng lực. Tính

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.