TAILIEUCHUNG - Giáo trình Kỹ thuật nấu luyện hợp kim đúc: Phần 1 - Nguyễn Hữu Dũng (chủ biên)

(BQ) Phần 1 cuốn giáo trình "Kỹ thuật nấu luyện hợp kim đúc" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Nấu chảy kim loại và tạo xỉ, oxy hóa và hoàn nguyên, khí trong kim loại lỏng, hợp kim hóa và biến tính, nấu luyện thép đúc. nội dung chi tiết. | KI THUAT NAU LUYEN NHÀ XUÀT BÀN BÁCH KHOA HẢ NỘI NGUYỄN HỪU DŨNG Chủ bỉén NGUYỀN HỮU DÙNG Chù biên KỸ THUẬT NẤU LUYỆN HỢP KIM ĐÚC NHÀ XUẤT BẢN BÁCH KHOA - HÀ NỘI Bản quycn thuộc về trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Mọi hình thức xuầt bản sao chép mà không có sự cho phép bâng ván bản cùa trường là vi phạm pháp luật. Mã số 326 2012 - 17 BKHN Biên mục trên xuất bản phẩm cùa Thư viện Quốc gía Việt Nam Nguyễn Hưu Dũng Kỹ thuật nấu luyện hợp kim đúc 1 Nguyẻn Hữu Dũng. - H Bách Khoa Hà Nội. 2012. - 298tc. hình vẽ bảng 27cm Thư mục tr. 296 ISBN 9786046111129 1. Luyện kim 2. Hợp kim đúc 3. Giáo trình 669 - dc 14 BKF0026p-CIP

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.