TAILIEUCHUNG - Quyết định số: 25/2015/QĐ-UBND tỉnh Quảng Bình

Quyết định số: 25/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế Phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Bình ngày 22 tháng 7 năm 2015 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH Số 25 2015 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế Phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 11 2003 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 12 2004 Căn cứ Quyết định số 105 2009 QĐ-TTg ngày 19 8 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý cụm công nghiệp Căn cứ Thông tư số 39 2009 TT-BCT ngày 28 12 2009 của Bộ Công Thương quy định thực hiện một số nội dung của Quy chế Quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105 2009 QĐ-TTg ngày 19 8 2009 của Thủ tướng Chính phủ Căn cứ Thông tư liên tịch số 31 2012 TTLT-BCT-BKHĐT ngày 10 10 2012 của Bộ Công Thương Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế Quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105 QĐ-TTg ngày 19 8 2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 546 TTr-SCT ngày 26 6 2015 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Giám đốc các Sở Công Thương Kế hoạch và Đầu tư Tài chính Xây dựng Tài nguyên và Môi trường Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải Nội vụ Lao động Thương binh và Xã hội Cục trưởng Cục Thuế Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Công an tỉnh Thủ trưởng các sở ban ngành cấp tỉnh Chủ tịch UBND các huyện thị xã thành phố và các tổ chức các nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Như Điều 3 - Văn phòng Chính phủ - Bộ Công Thương - Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp - Thường vụ Tỉnh ủy - Thường trực HĐND tỉnh - CT các PCT UBND tỉnh - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh - UBMTTQ Việt Nam tỉnh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.