TAILIEUCHUNG - Báo cáo : Xây dựng bộ chương trình quản lý hoạt động điều tra địa chất và khai thác khoáng sản

Giấy phép khai thác khoáng sản được cấp cho tổ chức, cá nhân được phép thăm dò khoáng sản đối với khu vực đã thăm dò, với điều kiện tổ chức, cá nhân đó đã hoàn thành mọi nghĩa vụ được quy định trong giấy phép thăm dò và tuân thủ mọi quy định của pháp luật. | BỘ TÀI NGUyÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BÁG CÁG TỔNG KẾT ĐỂ TÀI XÂy DỤNG BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ HGẠT ĐỘNG ĐIÊÙ TRA ĐỊA CHAT vÀ KHAI THÁC KHGÁNG SẢN CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI Đỗ TỬ CHUNG 5952 25 7 2006 HÀ NỘI - 10 2005 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM LIÊN ĐOÀN VẬT LÝ ĐỊA CHAT BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA ĐỊA CHẤT VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN HÀ NỘI - 10 2005 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM LIÊN ĐOÀN VẬT LÝ ĐỊA CHẤT BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA ĐỊA CHẤT VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN Liên đoàn Vật lý Địa chất Chủ nhiệm LIÊN ĐOÀN tRưởNG Nguyễn Trần Tân Đỗ Tử Chung HÀ NỘI - 10 2005

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.