TAILIEUCHUNG - Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 6 - ĐH Bách khoa TP. HCM

Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 6: Danh sách và chuỗi" cung cấp cho người học các kiến thức: Danh sách trừu tượng, thiết kế các phương thức, chỉ số các phân tử, phương thức insert và remove, phương thức traverse và tham số hàm, hiện thực danh sách liên tục, thêm vào một danh sách liên tục,. nội dung chi tiết. | CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT 501040 r 1 T J Ị- 1 J-TI1 r a r I . T Chương 6 Danh sách và chuỗi Danh sách trừu tượng Một danh sách list kiểu T Một dãy hữu hạn kiểu T Một số tác vụ 1. Khởi tạo danh sách rỗng create 2. Kiểm tra rỗng empty 3. Kiểm tra đầy full 4. Tính kích thước size 5. Xóa rỗng danh sách clear 6. Thêm một giá trị vào danh sách tại một ví trí cụ thể insert 7. Lấy một giá trị tại một vị trí cụ thể ra khỏi danh sách remove 8. Nhận về giá trị tại một vị trí cụ thể retrieve 9. Thay thế một giá trị tại một vị trí cụ thể replace 10. Duyệt danh sách và thi hành một tác vụ tại mỗi vị trí traverse ĐH Bách Khoa Chương 6. Danh sách và chuỗi 2 Thiết kế các phương thức List List Post The List has been created and is initialized to be empty. bool List empty const Post The function returns true or false according to whether the List is empty or not. void List clear Post All List entries have been removed the List is empty. int List size const Post The function returns the number of entries in the List. bool List full const Post The function returns true or false according to whether the List is full or not. ĐH Bách Khoa Khoa Công nghệ Thông tin Chương 6. Danh sách và chuỗi và chuỗi 3

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.