TAILIEUCHUNG - Phân tích tiêu thụ và lợi nhuận từ hoạt động tiêu thụ

Hoạt động tiêu thụ Là khâu cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh. Nhằm thu hồi vốn và thực hiện quá trình tái sản xuất Thực hiện mục đích kinh doanh- thu lợi nhuận Ý nghĩa của việc phân tích hoạt động tiêu thụ: Nắm bắt tình hình tiêu thụ Xác định các nguyên nhân tồn tại ảnh hưởng đến việc tiêu thụ Có biện pháp để thúc đẩy quá trình tiêu thụ. Nhiệm vụ của phân tích tiêu thụ: Đánh giá tình hình tiêu thụ về mặt khối lượng kỳ hạn Đánh giá tình hình tiêu thụ theo mặt hàng Đánh giá kỳ hạn tiêu thụ Phân tích các. | Chương 4: Phân tích tiêu thụ và lợi nhuận từ hoạt động tiêu thụ 1 3/17/2011 1 Nội dung chính 2 3/17/2011 2 3 tích tình hình tiêu thụ sản phẩm hàng hóa . Ý nghĩa và nhiệm vụ phân tích . Đánh giá chung tình hình tiêu thụ về mặt khối lượng . Phân tích tình hình tiêu thụ mặt hàng . Phân tích kỳ hạn tiêu thụ . Phân tích nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả tiêu thụ 3/17/2011 4 Ý nghĩa và nhiệm vụ phân tích Hoạt động tiêu thụ Là khâu cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh. Nhằm thu hồi vốn và thực hiện quá trình tái sản xuất Thực hiện mục đích kinh doanh- thu lợi nhuận Ý nghĩa của việc phân tích hoạt động tiêu thụ: Nắm bắt tình hình tiêu thụ Xác định các nguyên nhân tồn tại ảnh hưởng đến việc tiêu thụ Có biện pháp để thúc đẩy quá trình tiêu thụ. Nhiệm vụ của phân tích tiêu thụ: Đánh giá tình hình tiêu thụ về mặt khối lượng kỳ hạn Đánh giá tình hình tiêu thụ theo mặt hàng Đánh giá kỳ hạn tiêu thụ Phân tích các nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình tiêu

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN