TAILIEUCHUNG - Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 27 - Đề 15

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đại học khối a, a1, b, d toán 2013 - phần 27 - đề 15', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 7 0 điểm Câu I 2 điểm Cho hàm số y x3 - 3x2 1 có đồ thị C . 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị C . 2. Tìm hai điểm A B thuộc đồ thị C sao cho tiếp tuyến của C tại A và B song song với nhau và độ dài đoạn AB 4 2 . Câu II 2 điểm 1 1 1. Giải phương trình 2log x 3 4 og4 x-1 8 3log8 4x . 2. Tìm nghiệm trên khoảng 0 của phương trình . 2 c xì r . n 2 3n 4sin21 n- -y3 sinR--2x 1 2cos21 x- - l 2 J 12 J 4 Câu III 1 điểm Cho hàm sốf x liên tục trên R và f x f -x cos4 x với mọi xeR. Tính n 2 I Ị f x dx. -n T Câu IV 1 điểm Cho hình chóp có đáy ABCD là một hình vuông tâm O. Các mặt bên SAB và SAD vuông góc với đáy ABCD . Cho AB a SA a Vi . Gọi H K lần lượt là hình chiếu của A trên SB SD .Tính thể tích khối chóp . Câu V 1 điểm Cho bốn số dương a b c d thoả mãn a b c d 4 . i a b c d _ Chứng minh răng --- ----- --------- 2 1 b2c 1 c2d 1 d2a 1 a2b II. PHẦN RIÊNG 3 điểm A. Theo chương trình chuẩn. Câu 2 điểm 1 Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho tam giác ABC có diện tích băng 3 A 2 -3 B 3 -2 . Tìm toạ độ điểm C biết điểm C năm trên đường thẳng d 3x - y - 4 0. 2 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho ba điểm A 2 4 1 B -1 1 3 và mặt phẳng P x - 3y 2z - 5 0. Viết phương trình mặt phẳng Q đi qua hai điểm A B và vuông góc với mặt phẳng P . Câu 1 điểm Tìm các số thực b c để phương trình z2 bz c 0 nhận số phức z 1 i làm một nghiệm. B. Theo chương trình nâng cao Câu 2 điểm 1 Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho tam giác ABC có trọng tâm G -2 0 và phương trình các cạnh AB AC theo thứ tự là 4x y 14 0 2x 5y - 2 0 . Tìm tọa độ các đỉnh A B C. 2 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho các điểm A 2 0 0 B 0 4 0 C 2 4 6 và l6x-3y 2z 0 đường thẳng d J 6x 3y 2z - 24 0 đường thẳng AB OC. Viết phương trình đường thẳng A d và cắt các Câu 1 điểm Giải phương trình sau trong tập số phức z4 - z3 6z2 -8z-16 0