TAILIEUCHUNG - Management of Acute Coronary Syndromes - part 9

Bảng 1 là gì khác nhau Giới thiệu về Kinh tế của ACS? Tập trong một bệnh mãn tính chứ không phải là một thủ tục. Điểm khởi đầu rõ ràng. Không có điểm dừng rõ ràng. Bệnh tất nhiên có thể rất khác nhau. Quản trị có thể rất khác nhau. Ranh giới của những gì để có thể khó khăn. | Table 5 Angioplasty and Cardiogenic Shock Series reference N Age Thrombolysis Reperfusion Time h Mortality MVD Yr Stent Support Hosp 30d Successful RP Unsuccessful RP Long Term O Neill 212 27 41 88 17a 30 25 67 Pre-1985 0 Lee 47 69 58 29 71 45 31 80 45 at 24 m 60 1982-1985 0 Shani 214 9 59 0 67 33 38 at 10 m Pre-1986 0 Heuser 215 10 0 60 40 17 75 Pre-1986 0 Laramie 216 39 64 0 86 41 32 at 24 m 87 1981-1987 0 Hibbard 45 45 63 29 6 6a 44 29 71 56 at 27 m 58 1982-1989 0 Yamamoto 217 26 67 23 62 62 44 90 69 at 12 m 53 1985-1990 0 Moosvi 48 38 63 25 76 33b 44 38 78 66 1985-1990 0 Gacioch 218 48 59 46 73 24b 55 39 93 64 at 12 m 1985-1990 0 Eltchaninoff 44 33 65 21 76 23a 36 24 75 48 at 12 m 67 1986-1990 0 Bengston 93 50 66 36 85 43 38 71 1987-1988 0 Morrison 219 17 0 71 53 25 100 65 1988-1994 0 Himbert 220 21 67 14 86 70 72 66 84 at 17 m 68 1989-1993 0 Emmerich 221 16 53 0 100 19 19 19 at 14 m 69 1990-1994 0 Urban 222 27 66 34 85 67 62 77 at 12 m 83 1982-1996 13 Webb 223 276 64 75 46 33 86 78 1993-1997 24 Yip 224 42 62 83 31 26 1993-2000 0 Perez-Castellano 225 65 67 72 70 62 94 72 1994-1997 50 Zeymer 226 390 64 78 52 40 83 65 1994-1998 0 Calton 227 18 53 0 79 28 21 50 45 1995-1997 0 Antoniucci 228 66 65 0 94 26 21 100 29 at 6 m 67 1995-1997 47 Ajani 229 46 64 0 63 37 40 at 2 m 35 1995-1999 35 Time Interval aMI symptoms angioplasty. bShock angioplasty. RP reperfusion MVD Multivessel disease. Strategy for Cardiogenic Shock 627 reported by Himbert et al. 220 demonstrated a mortality of 81 in patients with a successful procedure. However a more contemporary report of 66 consecutive patients reported by Antoniucci and colleagues 228 demonstrated a procedure success rate of 94 and a hospital mortality of 26 with early shock within 1 h of admission undergoing stent 47 supported angioplasty. In the SHOCK registry patients who underwent angioplasty had a lower hospital mortality rate than medically treated patients

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.