TAILIEUCHUNG - THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM

Ngành bảo hiểm đóng một vai trò quan trọng trong việc bù đắp thiệt hại thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống, hỗ trợ tái thiết nền kinh tế – xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Mặt khác, chính ngành bảo hiểm/tái bảo hiểm cũng chịu ảnh hưởng của những thảm họa này. | THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM Biên soạn : NGUYỄN TIẾN HÙNG MBA Học phần: Nguyên lý & Thực hành Bảo Hiểm Module 1: – 11/2009 Nguyễn Tiến Hùng - MBA ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT YẾU TỐ CẤU THÀNH MÔI TRƯỜNG Nguyễn Tiến Hùng - MBA THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM DNBH NMBH ĐẠI LÝ MÔI GIỚI BT, TTBH PBH SỰ KIỆN BẢO HIỂM RỦI RO BẢO HIỂM HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM DNBH DNBH DNBH ĐẠI LÝ ĐẠI LÝ ĐẠI LÝ MÔI GIỚI MÔI GIỚI MÔI GIỚI BMBH BMBH BMBH Hiệp hội các doanh nghiệp BH Hội bảo vệ người tiêu dùng BH MT nghề nghiệp Bảo hiểm MT pháp lý chuyên ngành MT kinh tế - xã hội vĩ mô MT tự nhiên Nguyễn Tiến Hùng - MBA THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM CAÙC YEÁU TOÁ CHÍNH TRÒ CAÙC YEÁU TOÁ XAÕ HOÄI CAÙC YEÁU TOÁ COÂNG NGHEÄ CAÙC YEÁU TOÁ KINH TEÁ Ñoái thuû tieàm aån NGAØNH SP thay theá Khaùch haøng Nhaø cung öùng Nguyễn Tiến Hùng - MBA THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM YẾU TỐ CẤU THÀNH Cung dịch vụ bảo hiểm Cầu dịch vụ bảo hiểm MÔI TRƯỜNG Môi trường vĩ mô Môi trường vi mô Nguyễn Tiến Hùng - MBA CUNG DỊCH VỤ BẢO HIỂM Chủ thể cung cấp dịch vụ bảo hiểm Các công ty thương mại Các công ty tương hỗ Nguyễn Tiến Hùng - MBA CUNG DỊCH VỤ BẢO HIỂM Chủ thể cung cấp dịch vụ bảo hiểm Công ty bảo hiểm gốc (nhân thọ, phi nhân thọ) Các công ty tái bảo hiểm Khác (giám định, tư vấn quản trị rủi ro, tư vấn pháp lý, vận chuyển cấp cứu & chăm sóc y tế, ) Trung gian bảo hiểm Nguyễn Tiến Hùng - MBA CUNG DỊCH VỤ BẢO HIỂM Các dịch vụ bảo hiểm Dịch vụ bảo hiểm: bảo hiểm gốc (PNT, NT), tái bảo hiểm (Nhượng, Nhận), trung gian bảo hiểm; Dịch vụ tư vấn quản lý rủi ro Dịch vụ bổ trợ khác: giám định, bồi thường, tư vấn pháp lý, vận chuyển cấp cứu, chăm sóc y tế. Nguyễn Tiến Hùng - MBA CẦU DỊCH VỤ BẢO HIỂM Chủ thể có nhu cầu dịch vụ bảo hiểm Cá nhân, gia đình: nhân thọ, tai nạn – sức khỏe, trách nhiệm dân sự; Pháp nhân, doanh nghiệp: tài sản, trách nhiệm dân sự. Nguyễn Tiến Hùng - MBA CẦU DỊCH VỤ BẢO HIỂM Khách hàng hiện tại Khách hàng tiềm năng Toaøn boä thò tröôøng Thò tröôøng tieàm naêng Boä phaän khoâng tieâu duøng tuyeät ñoái Thò tröôøng tieàm naêng Boä phaän khoâng tieâu .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.