TAILIEUCHUNG - Module 1 Thị trường bảo hiểm thế giới và Việt Nam

Bảo hiểm là một cơ chế, theo cơ chế này, một người, một doanh nghiệp hay một tổ chức chuyển nhượng rủi ro cho công ty bảo hiểm, công ty đó sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm các tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm và phân chia giá trị thiệt hại giữa tất cả những người được bảo hiểm. | MƠN HỌC: NGUYÊN LÝ VÀ THỰC HÀNH BẢO HIỂM Module 1 Thị trường bảo hiểm thế giới và Việt Nam HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CASE STUDY Biên soạn: NGUYỄN TIẾN HÙNG - UEH Cââu hỏi thảo luận nhóm: Mục tiêu nghiên cứu: Nhận dạng yếu tố cấu thành và phân tích môi trường của thị trường bảo hiểm Việt Nam (Phân tích PETS và Mô hình 5-forces); Tài liệu bổ sung và cập nhật: Các bài viết, bài báo về thị trường bảo hiểm Việt Nam. Bài tập tình huống: Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá, dự báo và giải pháp thúc đẩy thị trường bảo hiểm Việt Nam (Phân tích SWOT); Tài liệu bổ sung và cập nhật: Các bài viết, bài báo về thị trường bảo hiểm Việt Nam, kết quả hoạt động của thị trường bảo hiểm Việt Nam trong thời gian gần nhất. STUDY CASES PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG CÁC YẾU TỐ CHÍNH TRỊ CÁC YẾU TỐ XÃ HỘI CÁC YẾU TỐ CÔNG NGHỆ CÁC YẾU TỐ KINH TẾ Đối thủ tiềm ẩn NGÀNH SP thay thế Khách hàng Nhà cung ứng CƠ HỘI/ RỦI RO CHÍNH TRỊ CƠNG NGHỆ TỰ NHIÊN KINH TẾ XÃ HỘI Pháp luật Thể chế Quy mơ Cơ cấu Tình hình và chất lượng tăng trưởng Dân số Dân trí Văn hĩa Khí hậu Địa chất Địa hình Trình độ phát triển Cơ sở hạ tầng Chính sách Vị trí địa lý Nguy cơ nhập cuộc Đối thủ cạnh tranh trong ngành Sự cạnh tranh giữa các dối thủ hiện tại Sản phẩm thay thế Khách hàng Nhà cung ứng Quyền lực thương lượng của nhà cung cấp Quyền lực thương lượng của người mua Nguy cơ đe doa từ những người mới nhập cuộc Nguy cơ đe doa từ các SP và dịch vụ thay thế MƠ HÌNH 5 TÁC LỰC CẠNH TRANH ĐIỂM MẠNH / YẾU ĐỐI THỦ CẠNH TRANH SẢN PHẨM THAY THẾ NHÀ CUNG CẤP KHÁCH HÀNG Hiện cĩ Tiềm ẩn nhập cuộc Đào tạo nguồn nhân lực Cơng nghệ thơng tin Dịch vụ tài chính – ngân hàng Khách hàng hiện tại Khách hàng tiềm năng Thu nhập - Khả năng thanh tốn Tiết kiệm An sinh, BHXH Các sản phẩm đầu tư tài chính Sư biến động của mơi trường Thơng tấn Thống kê kinh tế - xã hội Năng lực cạnh tranh S W O T S trengths - Điểm mạnh W eaknesses - Điểm yếu O pportunities – Cơ hội T hreats – Thách thức S W O T MA TRẬN SWOT VÀ GIẢI PHÁP CƠ HỘI RỦI RO ĐIỂM MẠNH ĐIỂM YẾU ? ? ? ? GIẢI PHÁP S T O G A E METHODOLOGIE INTRODUCTION SUMMARY RESEARCH METHOLOGY MAIN IDEA(S) SOLUTION (S) LESSON (S)

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.