TAILIEUCHUNG - TÌNH THẾ CÁCH MẠNG 2

Ý thức thường ngày và ý thức lý luận - Ý thức thường ngày là các quan điểm, tư tưởng chưa được hệ thống hóa, khái quát hóa, nó phản ánh trực tiếp các sự kiện, các hiện tượng diễn ra trong cuộc sống thường ngày nhằm đáp ứng nhu cầu tức thời của chủ thể về mặt nhận thức. | Trong phạm vi bài viết này chúng tôi chỉ tiếp cận tìm hiểu ý thức xã hội ở góc độ trình độ và cấp độ của sự phản ánh. a Ý thức thường ngày và ý thức lý luận - Ý thức thường ngày là các quan điểm tư tưởng chưa được hệ thống hóa khái quát hóa nó phản ánh trực tiếp các sự kiện các hiện tượng diễn ra trong cuộc sống thường ngày nhằm đáp ứng nhu cầu tức thời của chủ thể về mặt nhận thức. Tri thức của ý thức thường ngày chưa được hệ thống hóa tính khái quát của nó còn yếu nhưng nó gắn với thực tiễn sinh động vì thế nó gần gũi với đời sống hiện thực. Những kinh nghiệm của ý thức thường ngày chính là kho tàng để cho các khoa học tìm kiếm nội dung của mình. Trước đây thời cổ đại ý thức thường ngày xa lạ với khoa học còn ngày nay ý thức thường ngày chứa đựng tri thức khoa học. - Ý thức lý luận là toàn bộ tư tưởng quan điểm đã được hệ thống hóa khái quát hóa thành các học thuyết xã hội được trình bày dưới dạng những khái niệm phạm trù quy luật. Tri thức của ý thức lý luận mang tính hệ thống tính hợp lý nó phản ánh hiện thực khách quan một cách sâu sắc và chính xác vạch ra các mối quan hệ bản chất của các sự vật và Page 410 of 487 hiện tượng. Tri thức của ý thức lý luận mang tính trừu tượng hóa khái quát hóa cao được trình bày dưới dạng các phạm trù quy luật phạm vi ứng dụng của nó rất rộng đòi hỏi khi vận dụng phải có năng lực. Ý thức lý luận phản ánh gián tiếp sự vật hiện tượng nên có khả năng xa rời sự vật trở nên xơ cứng và giáo điều. b Tâm lý xã hội và hệ tư tưởng - Tâm lý xã hội bao gồm toàn bộ tình cảm xúc cảm kinh nghiệm thói quen . của con người được hình thành tự phát dưới tác động trực tiếp của đời sống hàng ngày và phản ánh đời sống đó. Đặc điểm của tâm lý xã hội là phản ánh một cách trực tiếp hoàn cảnh xã hội là sự phản ánh có tính chất tự phát nó chỉ phản ánh hiện thực bề ngoài của tồn tại xã hội chứ chưa vạch ra được một cách đầy đủ rõ ràng sâu sắc các mối liên hệ bản chất quy luật của xã hội. Tâm lý xã hội tác động thường xuyên đến hành vi con người và tồn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.