TAILIEUCHUNG - Ý nghĩa thực tiền của hoàn thiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam - 4

Bố trí công trình hàng năm quá phân tán làm lu mờ mục tiêu chiến lược: Bố trí kế hoạch quá phân tán, hàng năm số dự án, công trình đưa vào kế hoạch đầu tư quá lớn. Do vậy thời gian thi công bị kéo dài, hiệu quả thấp. Các công trình có khối lượng thực hiện quá lớn lại được bố trí kế hoạch năm sau thấp, nên kéo dài niên độ thực hiện kế hoạch của các dự án, công trình. | Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http thiếu chính xác nên đưa đến hiện tượng phổ biến là thường phải điều chỉnh bổ sung. -Bố trí công trình hàng năm quá phân tán làm lu mờ mục tiêu chiến lược Bố trí kế hoạch quá phân tán hàng năm số dự án công trình đưa vào kế hoạch đầu tư quá lớn. Do vậy thời gian thi công bị kéo dài hiệu quả thấp. Các công trình có khối lượng thực hiện quá lớn lại được bố trí kế hoạch năm sau thấp nên kéo dài niên độ thực hiện kế hoạch của các dự án công trình. c Đặc điểm sản phẩm xây dựng Các sản phẩm xây dựng có những đặc điểm chủ yếu sau -Sản phẩm xây dựng có tính chất cố định nơi sản xuất gắn liền với nơi tiêu thụ sản phẩm phụ thuộc trực tiếp vào điều kiện địa chất thủy văn khí hậu. Chất lượng và giá cả chi phí xây dựng sản phẩm chịu ảnh hưởng trực tiếp của các điều kiện tự nhiên. Do vậy để giảm thiểu lãng phí thất thoát do nguyên nhân khách quan bởi các tác động trên đòi hỏi trước khi xây dựng phải làm thật tốt công tác chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị xây dựng Đặc điểm này đòi hỏi cần có giải pháp tài chính để kiểm tra việc sử dụng và quản lý vốn đầu tư XDCB ngay từ khâu đầu tiên là xác định chủ trương đầu tư lựa chọn địa điểm điều tra khảo sát thăm dò. để dự án đầu tư đảm bảo tính khả thi cao. - Sản phẩm xây dựng có quy mô lớn kết cấu phức tạp Sản phẩm xây dựng với tư cách là công trình xây dựng đã hoàn chỉnh mang tính chất là tài sản cố định kết cấu của sản phẩm phức tạp các bộ phận công trình có yêu cầu kỹ thuật khác nhau đòi hỏi khối lượng vốn đầu tư vật tư lao động máy thi công nhau. Do vậy trong quản lý vốn trong hoạt động đầu tư Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http XDCB phải nâng cao chất lượng công tác kế hoạch hoá vốn đầu tư lập định mức kinh tế kỹ thuật và quản lý theo định mức. -Sản phẩm xây dựng có thời gian sử dụng lâu dài và chất lượng của nó có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả hoạt động của các ngành khác. -Sản phẩm xây dựng mang tính tổng hợp về kỹ thuật

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.