TAILIEUCHUNG - Ý nghĩa thực tiền của hoàn thiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam - 8

Định kỳ hoặc đột xuất, Ban kế hoạch tài chính chỉ đạo Phòng đầu tư XDCB kiểm tra thực tế công trình về tình hình thẩm dịnh khối lượng và phiếu giá thanh toán của dự án. Để giải quyết dứt điểm các tồn tại trong quyết toán vốn đầu tư XDCB cần có các giải pháp cụ thể sau: -Bổ sung hoàn thiện chế độ quyết toán vốn đầu tư XDCB theo hướng tạo điều kiện cho quá trình hoạt động đầu tư phát triển, Ban kế hoạch Tài chính tham mưu cho Tổng giám đốc BHXH Việt Nam. | Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http Định kỳ hoặc đột xuất Ban kế hoạch tài chính chỉ đạo Phòng đầu tư XDCB kiểm tra thực tế công trình về tình hình thẩm dịnh khối lượng và phiếu giá thanh toán của dự án. Để giải quyết dứt điểm các tồn tại trong quyết toán vốn đầu tư XDCB cần có các giải pháp cụ thể sau -Bổ sung hoàn thiện chế độ quyết toán vốn đầu tư XDCB theo hướng tạo điều kiện cho quá trình hoạt động đầu tư phát triển Ban kế hoạch Tài chính tham mưu cho Tổng giám đốc BHXH Việt Nam trong việc quy định rõ quy trình kỹ thuật thực hiện thẩm tra quyết toán vốn đầu tư XDCB nhằm đảm bảo xác định đúng giá trị vốn đầu tư của dự án công trình được quyết toán. -BHXH Việt Nam xác định rõ mô hình tổ chức thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư XDCB thực hiện việc phân cấp quản lý đầu tư thực hiện việc phân công quản lý kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB đối với Ban kế hoạch tài chính tại BHXH Việt Nam và Phòng Tài chính kế toán tại BHXH các tỉnh. -Việc tạm giữ vốn chờ quyết toán theo tỷ lệ giá trị khối lượng thực hiện theo từng hợp đồng xây dựng của các hạng mục là yêu cầu cần thiết để nâng cao trách nhiệm của các nhà thầu thúc đẩy công tác quyết toán công trình hoàn thành được phê duyệt . Tuy nhiên về giá trị giữ lại cần xem xét đảm bảo sự bình đẳng cho các nhà thầu và không lạm dụng việc giữ vốn của các nhà thầu. Số vốn giữ lại chờ quyết toán sẽ được đưa vào tài khoản riêng được trả lãi suất. Khi báo cáo quyết toán được phê duyệt Ban quản lý dự án sẽ thanh toán cho nhà thầu cả gốc và lãi. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http -Cần có chế tài xử lý nghiêm minh và cụ thể đối với các tổ chức vi phạm như Ngừng thanh toán vốn đầu tư điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư XDCB đối với các Ban quản lý dự án của các tỉnh đó không chấp hành các quy định về quyết toán vốn đầu tư hoặc chậm quyết toán vốn đầu tư XDCB. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đầu tư XDCB và ngăn ngừa thất thoát lãng phí và tham nhũng đòi hỏi các .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.