TAILIEUCHUNG - Ý nghĩa thực tiền của hoàn thiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam - 3

Cụ thể nó chính là toàn bộ số vốn cần thiết phải bỏ ra, vốn đầu tư XDCB công trình bao gồm: +Vốn đầu tư xây lắp: Gồm các chi phí để xây lắp công trình và lắp đặt thiết bị vào công trình. +Vốn thiết bị: Gồm các chi phí mua sắm máy móc thiết bị sản xuất cho công trình +Vốn kiến thiết cơ bản khác: bao gồm toàn bộ các chi phí kiến thiết cơ bản khác được tính và không được tính vào giá trị công trình để đăng ký tài sản cố định. . | Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http lao động xã hội trung bình cần thiết mà chủ đầu tư bỏ ra để xây dựng công trình. Cụ thể nó chính là toàn bộ số vốn cần thiết phải bỏ ra vốn đầu tư XDCB công trình bao gồm Vốn đầu tư xây lắp Gồm các chi phí để xây lắp công trình và lắp đặt thiết bị vào công trình. Vốn thiết bị Gồm các chi phí mua sắm máy móc thiết bị sản xuất cho công trình Vốn kiến thiết cơ bản khác bao gồm toàn bộ các chi phí kiến thiết cơ bản khác được tính và không được tính vào giá trị công trình để đăng ký tài sản cố định. Quản lý chi phí tạm ứng và thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành Như trên đã nêu quản lý vốn đầu tư XDCB là một công việc hết sức phức tạp vì mỗi dự án đầu tư bao gồm nhiều công việc hoạt động khác nhau. Nội dung các hoạt động lại cũng rất đa dạng. Quản lý vốn đầu tư XDCB phải được thực hiện đối với từng hoạt động hay từng hạng mục của dự án công trình. Công tác quản lý chi phí bao gồm - Quản lý chi phí xây lắp Cần kiểm tra giám sát việc áp dụng các định mức đơn giá đảm bảo đúng các qui định về thành phần công việc yêu cầu kỹ thuật điều kiện thi công và biện pháp thi công đối với các qui định hướng dẫn điều chỉnh định mức đơn giá dự toán và các chế độ trong quản lý XDCB của Nhà nước và địa phương cần chú ý tới thời hạn hiệu lực của văn bản. -Quản lý chi phí thiết bị Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http Trước hết cần quản lý danh mục thiết bị số lượng chủng loại công suất các chỉ tiêu kỹ thuật. đảm bảo đúng nội dung đầu tư thiết bị trong dự án đã được duyệt. Tiếp đó cần giám sát theo dõi chặt chẽ để đảm bảo rằng các máy moc thiết bị này dược sử dụng đúng mục đích được khai thác và tận dụng một cách có hiệu quả. Theo tiến độ của dự án việc tiếp nhận và sử dụng vốn tạm ứng được thực hiện cho các đối tượng là khối lượng xây lắp thực hiện chi phí thiết bị và các chi phí khác của dự án. Trường hợp dự án đầu tư thực hiện theo phương thức đấu thầu thì đối tượng chính là .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.