TAILIEUCHUNG - Elaine Scott - Stocks And Bonds Profits And Losses - A Quick Look At Financial Markets 1985_9

Tham khảo tài liệu 'elaine scott - stocks and bonds profits and losses - a quick look at financial markets 1985_9', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | CORPORATION BONDS Volume 28 220 000 Cur s Yld Vol Net High Low Close Chg. 0 97 I s96 9s08 8 407 9S2000 B 4s01 8 s03 r4s03 9 s04 io 05 8 87 9 08 12 10 15 410 14 91 17 11 18 489 9s03 16 499 173491 18 01 zr87 ir92 zr96s zr98s zr2000s d6s90 9 407 83409 I 16. 1 65 16591 7 87 9S95 9 495 9 00 14 490 5S30 5 Xr 98 I 8 485 13 493 63491 11 400 1 BS07 I 11S08 9 401 8 408 13s01 6S88 9 90 4 s85 2 S86 2 s87 3 s90 83400 7s01__ 7 s03 15. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 13. 12. 13. 15 125 14. 15. 17. cv 15. 16. 17. 15. 6 26 14 24 23 10 5 3 17 io 2 72 69 73 4 70 75 4 71 8 72 4 68 4 78 4 85 93 77 97 74 1 69 - 73 4 4 70 . 76 71 4 72 - 68 4. 78 4 85 - 2 4 9Ộ 77 -1 97 -1 4 ĩd d id Jt New York Exchange Bonds Be 74 69 73 4 70 76 71 72 68 4 78 85 93 77 97 104 4 102 4 103 -3 108 108 4 108 4 4 114 4 112 114 4 2 110 4 110 4 110 4 98 4 98 4 98 4. Ill 113 5 32 so 2 5 8 79 111 2 3 11 53 40 2 2 71 4 74 4 40 26 20 17 4 73 cv 135 137 4 136 4 cv 1 no no 65 97 923 4 83 82 68 101 41 40 48 99 104 68 16. 11. 11. 14. 14. 12. 13. 13. cv 12. cv cv 30 10 15 10 50 20 5 10 16 10 30 40 72 10 6 cv cv 166 80 25 145 11. 285 Tuesday December 4 Total Volume 28 350 000 SALES 1984 6 413 521 000 1984 All Issues Domestic SINCE JANUARY 1 __1983 1982 7 055 999 000 6 507 151 000 Tue. Mon. Tue. Mon. issues traded 974 918 980 922 Advances . 400 302 403 302 Declines . 360 425 361 427 Unchanged . 2 4 191 216 193 New highs 67 58 68 58 New lows . 12 16 12 16 Ill 111 -1 112 112 -2 110 4 110 - 4 71 4 74 4 40 25 20 1634 73 71 4. 74 4 40 - 74 25 -1 20 4 17 4 34 73 . 137 4 1 no - 1 2 65 -2 97 -2 4 92 - 3 4 83 82 68 101 41 40 48 99 . 104 134 68 . 91 4-1 139 1 139 4 105 4 4 85 4- 3 4 130 -6 78 4. 100 - 8 97 4 9334 83 82 68 101 41 40 48 99 104 68 92 4 91 4 140 139 140 139 105 4 104 85 4 84 4 130 130 78 4 78 4 100 100 98 4 98 5-16 98 5-16. 90 87 74 77 4 90 4 87 73 77 2 90 4 87 A 74 1 77 4- 64 64 64 4 12. 139 75 4 75 4 75 4- 8 s07 12. 97 74 73 73 - 10 90 11. 194 96 4 96 96 4 13 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.