TAILIEUCHUNG - Ehlers, John - Cybernetics Analysis For Stock And Futures_5

Tham khảo tài liệu 'ehlers, john - cybernetics analysis for stock and futures_5', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 98 CYBERNETIC ANALYSIS FOR STOCKS AND FUTURES nTrig nValue3 nPrice high low 2 aPriceArray 0 nPrice nNum 0 nDenom 0 for x 0 x OscLength X nNum X aPriceArray x nDenom aPriceArray x if nDenom 0 nCG -nNum nDenom OscLength 1 2 aCGArray 0 nCG nMaxCG Highest OscLength nMinCG Lowest OscLength if nMaxCG nMinCG aValuelArray 0 nCG - nMinCG nMaxCG - nMinCG nValue2 4 aValuelArray 0 3 aValuelArray 1 2 aValuelArray 2 aValuelArray 3 I 10 nValue3 Math log 1 I return the calculated values if isNaN nValue3 return new Array nValue3 nTrig FIGURE Continued Stochasticization and Fisherization of Indicators 99 SUPPORT FUNCTIONS Ị function Highest nPeriod var X var nTmp for x 0 x nPeriod X nTmp nTmp aCGArraytx return nTmp function Lowest nPeriod var X var nTmp for x ũ x nPeriod X nTmp nTmp aCGArray x return nTmp FIGURE Continued it Fisher RVI í rj j 5 5 Inputs Length 8 Vars Num 0 Denom 0 count 0 continued FIGURE EasyLanguage Code to Compute the Fisher Stochastic RVI 100 CYBERNETIC ANALYSIS FOR STOCKS AND FUTURES RVI 0 Lead 0 MaxRVI 0 MinRVI 0 Valuel Close - Open 2 Close l - 0pen l 2 Close 2 - 0pen 2 Close 3 - Open 3 6 Value2 High - Low 2 High l - Low l 2 High 2 - Low 2 High 3 - Low 3 6 Num 0 Denom 0 For count 0 to Length - 1 begin Num Num Valuel count Denom Denom Value2 count End If Denom 0 then RVI Num Denon MaxRVI Highest RVI Length MinRVI Lowest RVI Length If MaxRVI MinRVI then Value3 RVI - MinRVI MaxRVI - MinRVI Value4 4 Value3 3 Value3 l 2 Value3 2 Value3 3 10 Values 5 Log 1 Value4 - .5 Value4 - . 5 Plotl Values RVI Plot2 Values 1 Trigger Plot3 0 Ref FIGURE Continued Stochasticization and Fisherization of Indicators 101 ỵ Title Fisherstochastic RVI Coded By Chris D. Kryza Divergence Software Inc. Email net Incept 06 19 2003 Version Fix History 06 19 2003 - Initial Release External Variables var nValue5 0 var nTrig 0 var aRVIArray new Array var

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.