TAILIEUCHUNG - Bài giảng KIẾN TRÚC CẢNH QUAN part 6

Xử lý các thành phần tao không gian: tường: tường trong không gian-cảnh quan là các mặt đứng của công trình kiến trúc có 3 lọai không gian: + không gian đóng + không gian mở + không gian nửa đóng nửa mở | B. XỬ Lý CÁC ThÀNh PhẦN TAO KhÕNG GIAN TƯỜNG TƯỜNG TRONG KHÔNG GIAN-CÁNH QUAN LÀ CÁC MẶT ĐỨNG CỦA CÔNG TRÌNH KIỂN TRÚC QST CÓ 3 LỌAI KhÕNG GIAN KHÔNG GIAN ĐÓNG KHÔNG GIAN MỞ _J Sr KHÔNG GIAN NỬA ĐÓNG NỬA MỞ c. TẠO CẢNH VÀ TRANG TRÍ KHÓNG GIAN CÁC YÊU TỐ TẠO CẢNH TRONG KHÓNG GIAN CÁC YÊU TỐ Tự NHIÊN CÁC YÊU TỐ NHÂN TẠO ĐỊA HÌNH MẶT NƯỚC CÂY XANH CON NGƯỜI ĐỘNG VẬT KHÓNG TRUNG KIÊN TRÚC CÓNG TRÌNH GIAO THÓNG TRANG THIÊT BỊ KỸ THUẬT TRANH TƯỢNG HOÀNH Tráng TRANG TRÍ 67 V

TỪ KHÓA LIÊN QUAN