TAILIEUCHUNG - Bài giảng KIẾN TRÚC CẢNH QUAN part 5

đặc tính quang học của mắt thường cho pháp nhìn rõ trong góc hình nón là 28o (D/2l). Tuy nhiên, nếu muốn nhìn vật thể trong không gian rộng (Ngôi nhà có bầu trời và cây cỏ xung quanh) thì góc nhìn dưới 18o(d/3l). - môí quan hệ giữa kích thước vật thể (D-H )và khoảng cách nhìn (L): + nếu d/l | 2. TẦM NHÌN LÀ KHOẢNG CÁCH TỪ ĐIỂM NHÌN ĐẾN VẬT THỂ. KHOẢNG OÁCH NÀy có MỐI QUAN HỆ GẮN Bó VỚI ĐẶC TÍNH QUANG HỌC CỦA MẮT KÍCH THUỚC VÀ CHẤT LIẾU BỂ MẶT CỦA Vật thể. - ĐẶC TÍNH QUANG HỌC CỦA MẮT THƯỜNG CHO PHÁP NHÌN RÕ TRONG GÓC HÌNH NÓN LÀ 28O D 2L . TUy NHIÊN NẾU MUỐN NHÌN VẬT THỂ TRONG KHÔNG GIAN RỘNG NGÔI NHÀ CÓ BẨU TRỜI VÀ CÂy CÒ XUNG QUANH THÌ GÓC NHÌN DƯỚI 18O D 3L . - MÔÍ QUAN HỆ GIỮA KÍCH THƯỚC VẬT THỂ D-H VÀ KHOẢNG CÁCH NHÌN L NẾU D L 1 TÁC ĐÔNG NỘI TẠI CỦA CÁC Thành phẩn bao quanh KHôNG GIAN RẤT MẠNH MẼ KHÔnG gian nhò hẹp CON NGƯỜI CẢM THẤy sợ HÃI NGỌT NGẠT. NẾU D L 1-2 CẢM GIÁC CÓ sự CÂN BẰNG TỶ LỆ VỚI CON NGƯỜI GÂy ẤN TƯỢNG GẨN GŨI THAN MẬT. NẾU D L 2 KHÔNG GIAN TRỞ NÊN TRỐNG CHẾNH LựC HÚT KÉM MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC THÀNH PHẨN TRỞ NÊN LÒNG LẼO 53 Vista. 3-33. 3-34. KhUNG CẢNh LÀ CẮT ĐOẠN ĐÓNG KhUNGCỦATẦM .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.