TAILIEUCHUNG - Bài giảng KIẾN TRÚC CẢNH QUAN part 1

môn học giới thiệu 1 cách tưng quát về thiết kế kiến trúc cảnh quan. qua đờ giúp cho sinh viên nhỊn thức ra vai trò và nhiệm vụ của kts cảnh quan là khám phá và tạo hình cho cảnh quan. Sinh viên được trang bị kiến thức cơ bản về lý thuyết và thực hành để cờ thể tham gia vào vai trò quản lý, quy hoạch, xây dựng và đƯc biệt thiết kế mĩt dự án kiến trúc cảnh quan | KIẾN TRÚC CANH QUAN THỜI GIAN 30 TIỂT BIẾN SOAN KTS TÔ VẲN HÚNG GIANG VIẾN đại hoc bach khoa đà NẲNG 1 ĐÍCH CỦA MÔNHỌC - MÔN HỌC GIỚI THIỆU 1 CÁCH TổNG QUÁT VỂ THIỂT KÊ KIỂN TRÚC CẢNH QUAN. QUA ĐÓ GIÚP CHO SINH VIÊN NHẬN THỨC RA VAI TRÒ VÀ NHIỆM vụ CỦA KTS CẢNH QUAN Là khám phá và tạo HìNh cho cảnh QUAN. SINH VIÊN ĐƯỢC TRANG BI KIÊN THỨC Cơ BẢN VỂ Lý THUYỂT Và thực hành để Có thể tham gia VÀO VAI TRÒ QUẢN lý quy hoạch XÂY dựng và ĐẶC BIỆT THIỂT KỂ MỘT dự ÁN KIÊN TRÚC CẢNH QUAn 2 2. N0I DUNG MÔNHỌC - PhẦN Lý ThUYÊT 20 TIẾT CHƯƠNG 1. MỘT số KHÁI NIỆM cơ BẢN ChươNG 2. VÀI NÉT VỂ LỊCH sử KIẾN TRÚC CẢNH QUAN ChươNG 3. MÔI TRƯỜNG THIÊN NhlÊN VÀ NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG CẢNH QUAN THEO QUAN ĐIỂM phát triển bển vững ChƯơNG 4. QUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾ CẢNH QUAN - PhẦN Thực hÀNh 10 TIẾT BÀI Tập THẢO luận

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.