TAILIEUCHUNG - Bài giảng KIẾN TRÚC CẢNH QUAN part 4

điều khiển sự sói mòn của các vùng đất dốc nhờ sự sống của cây xanh Sử dụng các bức tường xanh để giữ vùng đất dốc và ngăn sự phát triển của xây dựng Làm sống lại các vùng đất bỏ hoang trên đường chân trời với mái sinh thái cây xanh Thiết kế và xây dựng cấu trúc phù hợp cho thực vật bền vững Lựa chọn, thay thế, để đảm bảo sự sống của cây xanh Sử dụng cây trồng địa phương đặc biệt cho sự bền vững. | . NGUYÊN TẮC 3 CUỘC SỐNG THUẬN HÒA VẬT LIỆU LINH Hoạt ĐIỂU KHIỂN sự sốl MÒN CỦA CÁC VÙNG ĐẤT DỐC NHỜ sự sỐNG CỦA CÂY XANH SỬ DỤNg CÁC BỨC TƯỜNG XANH ĐỂ G Ữ VÙNG ĐẤT DỐC VÀ NGĂN sự PHÁT TRIỂN CỦA XÂY dựnG LÀM sỐNG LẠI CÁC VÙNG ĐẤT BỎ HOANG TRÊN ĐườNg chân trời với mái sinh THÁI CÂY XANH THIẾT KỂ VÀ XÂY DỰNG CẤU TRÚC PHÙ HỢP CHO THỰC VẬT BỂN VỮNG LỰA CHỌNTHAY THẾ ĐỂ ĐẢM BẢO sự sống CỦA CÂY XANH SỬ DỤNG CÂY TRỒNG ĐỊA PHƯƠNG ĐẶC BIỆT CHO sự BỂN VỮNG 40 VỆ NGUỒN Nước HIỂU Được NGUỒN Nước Tự NhlÊN BẢO VỆ CÁC ĐƯỜNG NÉT cỦA MẶT Nước Như Là Vùng đầm lầy hồ ao SÔNG SUỐI Phục hồl NhỮNG NGUỒN Nước ĐÃ Bị hư hẠI KỸ ThUẬT ĐẶc BIỆT chO VIỆc c N BẰNG GIỮA NhU cầu sữ DỤNG Nước cỦA con NGưỜI Và KhẢ nănG cung cẤP Nước cỦA Vùng DÀNh DỤM VÀ GIỮNươc Bỏ bớt dần NhỮNG glỌT Nước XÁM TướI tiêu có hlỆU SUẤT cao cây XANh Làm SẠch NGUỒN Nước 41 . GIẢM VẬT LIỆU LÁT CHIỂN Lược VỂ QUY HOẠCH VÀ LUẬT LỆ ĐỂ GIẢM THIỂU VậT LlỆU LÁT LỰA CHỌN NHỮNG THIỂT KỂ GIẢM KHU VỰC LáT Và GIẢM TÁC ĐỘNG VÀO KHU VỰC GIẢM SỰ Ô NHIỄM CỦA VẬT LIỆU LÁT VẬT LIỆU LÁT ĐỤC Lỗ VÀ DỂ THẤM GIẢM SỨC NÓNG CỦA MĂT LÁT .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.