TAILIEUCHUNG - Bài giảng KIẾN TRÚC CẢNH QUAN part 3

Thiên nhiên và nguyên tắc xây dựng cảnh quan trên quan điểm phát triển bền vững . Khí hậu . Khí hậu . đặc điểm chung Khí hậu nhiệt đới nóng ẩm ( tiêu chí t−ơng đồng ) + Nhiệt độ không khí: 21-27 0c + ẩm trung bình: 70-80% + Lượng mưa trung bình: 1000mm + Số giờ nắng và lượng mây thấp nhất ở Yên bái là 1369h, cao nhất ở Sơn la 1961h | CHƯƠNG 3 THIÊN NHIÊN VÀ NGUYÊN TẮC XÂY DựNG CẢNH QUAN TRÊN QUAN ĐiỂM phát TRIỂN bển vững .KHÍ HẠŨ . ĐẶC ĐIỂM CHUNG KHÍ HẬU NHIỆT ĐỚI NÓNG ẨM TIÊU CHÍ TƯƠNG ĐỒNG NHIỆT Độ KHÔNG KHÍ 21-27 0C ẨM TRUNG BÌNH 70-80 LƯỢNG MƯA TRUNG BÌNH 1000MM Số GIỜ NẮNG VÀ LƯỢNG MÂY THẤp ẦÝÊ BÁ LÀ 1369H CAO NHẤT ở SƠN LA 1961H - PHÍA BẮC CÓ GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC LẠNH GIÓ VỀ MÙA ĐÔNG - CUỐI ĐÔNG CÓ GIÓ NỒM RẤT ĐẶC SẮC VỀ MÙA HẠ - GIÓ PHƠN TÂY NAM - GIÓ NAM MANG THEO MƯA LỚN 9 - GIÓ BIỂN THÁI BÌNH DƯƠNG MÁT VÀẨM - CÓ HIỆN TƯỢNG BÃO Hình . Bá i lồ phàn vùng khí hậu xây dựng Việt Nant 28 . PHÂN VÙNG Khí hẬU VÙNG KHÍ HẬU A1 VÙNG NÚI ĐÔNG BẮC VÀ VIÊT BẮC. ĐÂyy LÀ vùNg Có mùa đông lạnh nhất nước ta NHIÊT ĐỘ THẤP NHẤT DƯỚI oo. Mùa hè NHIÊT độ THẤP HƠN VÙNG ĐỒNG BẰNG MIỂN KHÍ HẬU PHÍA BẮC VÙNG KHÍ HẬU A2 VÙNG NÚI TÂy BẮC VÀ BẮC TRƯỜNG SơN CÓ MÙA ĐÔNG LẠNH NHƯNG ẤM HƠN VÙNG A1 A3. VÙNG TÂy BẮC CÓ KHÍ HẬU LỤC ĐỊA VÙNG TÂy BẮC TRƯỜNG SƠN BỊ ẢNH HưởnG khí hậu GIÓ TÂy KHÔ NÓNG VÙNG A3 VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ VÀ BẮC TRUNG BỘ CÓ MÙA ĐÔNG LẠNH PHÍA NAM Chịu gió TÂy kHô nóng. mưa NHÌỂU CƯỜNG ĐỘ MƯA LỚN MIỂN KHÍ HẬU PHÍA NAM VÙNG B4. TÂy NGUyÊN. MÙA ĐÔNG LẠNH. MÙA HÈ ở KHU VỰC THUNG LŨNG NÓNG. MÙA MƯA VÀ MÙA KHÔ TươnG PHẢN RÕ RÊT VÙNG B5. ĐỒNG BẰNG NAM BỘ VÀ NAM TRUNG BỘ. KHÍ HẬU NHIÊTĐỚI GIÓ MÙaĐiỂN hình. không Có MÙA Đông lạnh. hàng năm có mùa mưa và mùa KHÔ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.