TAILIEUCHUNG - Đồ án xây dựng ứng dụng J2EE với Rational Rose và UML - 2

đồ tầng Web tier Business tier: Business tier là một lớp logic dùng để thực hiện việc xử lý của hệ thống J2EE server. : sơ đồ tầng Business tier. Hình vẽ minh họa cho ta thấy 1 Enterprise Bean có thể nhận dữ liệu từ client, xử lý nó (nếu cần thiết) và gửi nó đến EIS tier (Enterprise Information System tier) để lưu trữ. 1 Enterprise Bean cũng có thể nhận dữ liệu từ EIS tier, xử lý dữ liệu đó (nếu cần thiết) và sau đó là gửi nó trở lại các chương trình client. Có 3 loại. | sơ đồ tầng Web tier Business tier Business tier là một lớp logic dùng để thực hiện việc xử lý của hệ thống J2EE server. sơ đồ tầng Business tier. Hình vẽ minh họa cho ta thấy 1 Enterprise Bean có thể nhận dữ liệu từ client xử lý nó nếu cần thiết và gửi nó đến EIS tier Enterprise Information System tier để lưu trữ. 1 Enterprise Bean cũng có thể nhận dữ liệu từ EIS tier xử lý dữ liệu đó nếu cần thiết và sau đó là gửi nó trở lại các chương trình client. Có 3 loại Enterprise Bean session bean entity bean message-driven bean. Session Bean thể hiện cho một phiên dao dịch với client với 1 client sẽ có 1 instance của session bean tương ứng và instance này có thể lưu giữ các thông tin của client đó. Tuy nhiên khi phiên giao dịch kết thúc client kết thúc việc thực thi các instance này cũng sẽ bị hủy. Ngược lại với session bean entity bean có thể lưu giữ lâu dài các thông tin về client. Còn message-driven bean là sự kết hợp giữa sesssion bean và JMS message listener. Enterprise Information System tier EIS tier Lớp này thực hiện việc lưu trữ dữ liệu cho hệ thống J2EE bao gồm cả các interface để giao tiếp với các Database khác nhau và giữa các OS khác nhau trong việc quản lý và lưu trữ fi le. Kiến trúc tổng thể của một hệ thống J2EE EJB container Enterprise JavaBean container quản lý việc thực thi của tất cả các enterprise bean cho một ứng dụng J2EE. Các enterprise bean và container của nó đều được chạy trên J2EE server. Web container quản lý và thực thi của tất cả các trang JSP và các servlet cho một ứng dụng J2EE. Các web component và container của nó đều được chạy trên J2EE server. Application client container quản lý và thực thi của tất cả các thành phần application client cho một ứng dụng J2EE. Các application client và container của nó đều được thực thi trên máy client. Applet container chính là web browser có các Java Plug-in chạy trên máy client. Hình kiến trúc tổng thể của hệ thống J2EE. . Giới thiệu dịch vụ JNDI Java Naming and Directory .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.