TAILIEUCHUNG - ÔN THI ĐẠI HỌC KHỐI D MÔN ANH (3)

ÔN THI ĐẠI HỌC KHỐI D MÔN ANH (3) | ÔN THI ĐẠI HỌC KHÔI D MÔN ANH 3 7 PASSIVE VOICE 1 people they SA Y that S V O THINK BELIEVE mẫu này có 2 cách dổi sang passive cách 1 -It be that . viết lại . chọn động từ in đậm ở trên làm động từ chính to be tất nhi6en chia theo thì của những động từ này ex people said that he was a teacher - It was said that he was a teacher -cách 2 Lấy chủ từ mệnh đề sau ra phía trước vẫn chọn động từ chính như cách 1 nhưng động từ của mệnh đề sau đổi thành to inf ex people said that he was a teacher - He was said to be a teacher Trong cách 2 cần lưu ý nếu hành động trong mệnh đề sau xãy ra trước hành động của mệnh đề trước thì dùng công thức to have been thay cho to inf ex they believed that he had taken the book - He was believed to have been taken the book 2 MẪU V- O-V Là mẫu có dạng trong câu có 2 động từ đứng cách nhau bằng 1 object a. nếu V1 là MAKE SEE HEAR NOTICE .và các động từ giác quan khác và V2 là bare inf thì khi đổi sang passive bare inf phải đổi thành to inf riêng v1 là LET thì không đổi ex he made me go out - I was made to go out He let me go out - I was let go out b. Nếu V1 là các động từ chỉ sở thích như like love hate dislike. thì chọn V2 làm động từ chính cách đổi giống như công thức căn bản các yếu tố nào không liên quan đến chủ từ thì viết lại be chia giống như động từ c6au trên ex he doesn t like peole laughing at him chọn laughing làm động từ chính khi ấy túc từ của nó là him chủ từ theo nghĩa là people he doesn t like không liên quan đến 3 yếu tố SVO n6en viết lại he doesn t like him being laughed at him he ở đầu câu nên bỏ câu trở thành he doesn t like being laughed at he wants someone to take some photograhps - he wants some photograhps to be taken 3 CÂU MỆNH LỆNH - let O be . EX WRITE YOUR NAME ON THE BLACKBOARD - Letyour name be written on the blackboard 4 động từ là COVER CROWD FILL thì không dùng BY mà phải dùng WITH EX Water covers the school yard the school is covered by water sai - the school is covered with water đúng 5 có chữ .