TAILIEUCHUNG - Giáo trình thuật toán và kỹ thuật lập trình Pascal part 4

Tham khảo tài liệu 'giáo trình thuật toán và kỹ thuật lập trình pascal part 4', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | end if found then writein x co trong a else writeln x Jkhong co trong aJ . Tìm phần tử lớn nhất bé nhất Bài í oán 4 Cho mảng a gồm n phần tử là các số thực. Hãy tìm giá trị lớn nhất của các phẩn tử trong mảng - Vẫn áp dụng kỹ thuật 3 bước Bước ỉ Khởi tạo max aỊ Ị già sử phán tửaỊỈỊ lớn nhất Bước 2 Duyệt để tối ưu dần For i -2 to n do If max aịiỊ then max ơỊịỊ Bước 3 Nghiệm thu Wriieỉn max max Bài toán 5 Cho mảng a gồm n phần tử là các số thực. Hãy tìm giá trị lớn nhất của các ĩhán tử trong mảng và chi ra vị trí của các phẩn tử đó Giai đoạn 1 Tính max max aị Ị Ị For i 2 to n do If max aịiỊ then max - a iỊ Giai đoạn 2 in kết quả Writeln max max Write Tai cac vi tri Forì Ị ton do ỉf a ìỊ max then Wriĩe i 432 Writein Chú ý Không thể gộp hai giai đoạn trên thành một được. 5. Một SỐ thuật toán sắp xếp đon giản Cũng như tìm kiếm sắp xếp là một vấn đề rất quan trọng trong lập trình vì nó có nhiều ứng dụng trong thực tế. Có thể kể ra đây một vài ví dụ để thấy được tầm quan trọng của thuật toán sắp xếp Để chọn lựa học sinh giỏi người ta sẽ sấp xếp danh sách các học sinh theo thứ tự giảm dần hoặc tăng dần của điểm trung bình các môn học. Danh bạ điện thoại tuỳ vào từng hoàn cảnh có 78 thể phải sắp xếp lại theo vần chữ cái hoặc theo loại nhóm group hoặc theo vùng miền. Khi nghiên cứu về từ vựng đôi khi người ta muốn biết với một nhóm G các chữ cái và một tập s các từ tiếng Anh cho trước thì liệu các từ trong H có cấu tạo với cùng một số lượng và loại chữ cái trong G hay không Để trả lời câu hỏi đó có thể ta sắp theo cùng chiều các ký tự trong từng từ rồi đối chiếu xem chúng có giống nhau không. Có các thuật toán sắp xê p sau đây Sắp xếp kiểu chọn trực tiếp Selection sort Sắp xếp kiểu nổi bọt Buble Sort . Sắp xếp kiểu chèn trực tiếp Insertion sort . Sắp xếp nhanh Quick sort . Sắp xếp kiểu vun đống Heap sort . Sắp xếp kiểu trộn Merge sort . Đương nhiên các thuật toán sắp xếp khác nhau có tốc độ thực hiện khác nhau và phụ thuộc vào độ lớn của danh sách cần sáp xếp phụ thuộc .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.