TAILIEUCHUNG - CƠ SỞ DI TRUYỀN CHỌN GIỐNG ĐỘNG VẬT part 4

66 Ví dụ, các tính trạng cho sữa ở bò, cho trứng ở gia cầm. chỉ xuất hiện ở con cái mà không xuất hiện ở con đực, mặc dù ở con đực và con cái đều có gen qui định các tính trạng trên. Vì vậy, trong chọn giống và nhân giống vật nuôi chúng ta cần quan tâm chọn cả đực và cái về các tính trạng trên. | 66 Ví dụ các tính trạng cho sữa ở bò cho trứng ở gia xuất hiện ở con cái mà không xuất hiện ở con đực mặc dù ở con đực và con cái đều có gen qui định các tính trạng trên. Vì vậy trong chọn giống và nhân giống vật nuôi chúng ta cần quan tâm chọn cả đực và cái về các tính trạng trên. Hình 27. Gen có sừng ở cừu biểu hiện phụ thuộc giới tính. Điều hòa giới tính ở động vật Điều hòa giới tính ở cá. Một số loài cá nhiệt đới trong cùng một loài có thể có cả hai hệ thống xác định giới tính. Do vậy người ta có thể chọn đôi giao phối để làm thay đổi tỷ lệ đực cái ở thế hệ con. Cá rô phi Tilapia mossambica có nguồn gốc Châu Phi thuộc giống dị giao tử cái còn cá rô phi Mã Lai thuộc giống dị giao tử đực. Điều này việc chọn đôi giao phối sẽ cho kết quả khác nhau ở thế hệ con. Sử dụng các phép lai khác nhau cho kết quả khác nhau Trường hợp 1. Cá cái Châu Phi XY x cá đực Mã Lai XY 67 Đời con 1 cá cái XX 2 cá đực XY 1 cá đực YY Trường hợp 2. Cá cái Mã Lai XX x cá đực Châu Phi YY Đời con 100 cá đực XY Phép lai cho đời con toàn cá đực thích hợp cho việc nuôi cá thịt vì con đực lớn nhanh hơn. Đồng thời con đực không sinh sản nên ao nuôi không bị tình trạng mật độ quá đông và tuổi cá đồng đều nên dễ áp dụng các biện pháp kỹ thuật nuôi dưỡng. Điều hòa giới tính ở động vật có vú. Thành tựu phát hiện thể Barr nhiễm sắc chất sinh dục cho phép người ta chẩn đoán giới tính của thai nhi rất sớm. Thể Barr là một vật thể giới tính bắt màu sẩm phát hiện ở kỳ trung gian nằm sát màng nhân có ở tế bào khoang miệng tế bào xoang ối và tế bào âm có ở con cái nữ giới mà không có ở con đực nam giới. Thực nghiệm chứng minh rằng thể Barr là một nhiễm sắc thể X bị bất hoạt di truyền M. Lyon 1962 ở dạng dị nhiễm sắc chất heterochromatin có nguồn gốc từ cha hay mẹ và xuất hiện trong phôi non 12-14 ngày. Do đó nếu làm tiêu bản tế bào học người ta có thể phát hiện được giới tính của thai thông qua sự hiện diện của thể Barr sau đó quyết định các biện pháp nuôi dưỡng tiếp theo. .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.