TAILIEUCHUNG - CƠ SỞ DI TRUYỀN CHỌN GIỐNG ĐỘNG VẬT part 3

3. Nghiên cứu hình thái nhiễm sắc thể động vật. Di truyền học tế bào là một lĩnh vực nghiên cứu trong đó các đặc điểm di truyền và đặc điểm phân tử của gen được nghiên cứu song song với đặc điểm tế bào học của nhiẽm sắc thể và của DNA nhiễm sắc thể, qua sử dụng kính hiển vi. Hình thái của nhiễm sắc thể được xác định qua các tiêu bản phân chia tế bào vào giai đoạn trung kỳ. Chiều dài của nhiễm sắc thể, chiều dài tương đối của cánh (vai) để xác định vị. | 43 Hình 20. Quá trình hình thành trứng và tinh trùng ở động vật có vú 44 3. Nghiên cứu hình thái nhiễm sắc thể động vật. Di truyền học tế bào là một lĩnh vực nghiên cứu trong đó các đặc điểm di truyền và đặc điểm phân tử của gen được nghiên cứu song song với đặc điểm tế bào học của nhiẽm sắc thể và của DNA nhiễm sắc thể qua sử dụng kính hiển vi. Hình thái của nhiễm sắc thể được xác định qua các tiêu bản phân chia tế bào vào giai đoạn trung kỳ. Chiều dài của nhiễm sắc thể chiều dài tương đối của cánh vai để xác định vị trí tâm động cũng như các đặc điểm chung của gen cấu tạo nhân con làm thành các đặc thù của nhiễm sắc thể. Sự phát triển của phương pháp nhuộm phân hóa hiện băng làm hiện lên các băng chính và băng xen trên nhiễm sắc thể tế bào soma cho ta khả năng xác định chính xác từng nhiễm sắc thể của cá thể. 4. Morgan và thuyết di truyền nhiễm sắc thể. Sơ lược tiểu sử và công trình nghiên cứu của Morgan. Thomas Hunt Morgan là một nhà phôi thai học ở Trường Đại học Colombia Mĩ . Ông đã chọn đối tượng nghiên cứu là ruồi dấm Drosophila melanogaster . . Cùng nghiên cứu với Morgan có 3 nhà di truyền học nổi tiếng là C. Bridges Sturtevant và G. Muller. Nhóm nghiên cứu này đã chứng minh các nhân tố di truyền Mendel nằm trên nhiễm sắc thể. Đặc điểm của ruồi dấm là một loại ruồi nhỏ có thân xám mắt đỏ thường bu vào trái cây chín. - Có chu kỳ sống ngắn Toàn bộ quá trình từ trứng nở ra rồi nhộng và ruồi trưởng thành ở 25oC chỉ có 10 ngày một cặp ruồi trung bình đẻ ra khoảng 100 ruồi con. - Các tính trạng biểu hiện rõ ràng dễ gây đột biến cho đến nay đã nhận được khoảng 400 đột biến khác nhau. Học thuyết di truyền nhiễm sắc thể xác nhận sự đúng đắn học thuyết về gen của Mendel cho thấy các gen có cơ sở vật chất gắn chặt với cấu trúc tế bào. Di truyền Mendel cùng với di truyền Morgan gắn chặt với nhau và trở thành học thuyết di truyền cổ điển di truyền Mendel -Morgan. Ông nhận được giải thưởng Nobel vào năm 1934 45 Ruồi dấm có các đặc điểm thuận lợi cho nghiên cứu di

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.