TAILIEUCHUNG - Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH Số 06 2011 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Bình ngày 31 tháng 05 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TRONG LĨNH VỰC xây dựng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004 Căn cứ Nghị định số 63 2010 NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính Căn cứ Nghị quyết số 55 NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng Căn cứ Quyết định số 712 QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 320 SXD-VP ngày 29 tháng 4 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính áp dụng trong lĩnh vực xây dựng. Điều 2. Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Quyết định này. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Giám đốc các sở Thủ trưởng các ban ngành cấp tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thành phố và các tổ chức cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. . TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Xuân Quang QUY ĐỊNH BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TRONG LĨNH Vực XÂY DỰNG Ban hành kèm theo Quyết định số 06 2011 QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG QUY ĐỊNH STT Tên thủ tục hành chính Các quy định bổ sung 1 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh -

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.