TAILIEUCHUNG - Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG KINH TẾ QUẬN 4 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 | ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 Số 03 2011 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quận 4 ngày 30 tháng 5 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG KINH TẾ QUẬN 4 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghị định số 14 2008 NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện quận thị xã thành phố thuộc tỉnh Nghị định số 12 2010 NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ ban hành về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 14 2008 NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện quận thị xã thành phố thuộc tỉnh Căn cứ Thông tư liên tịch số 07 2008 TTLT-BCT-BNVcủa Bộ Công thương và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ của cơ quan chuyên môn về Công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp huyện Căn cứ Thông tư liên tịch số 05 2008 TTLT-BKHCN-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp huyện Căn cứ Thông tư liên tịch số 05 2009 TTLT-BKHĐT-BNV ngày 05 tháng 8 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp huyện Căn cứ Quyết định số 41 2008 QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện Căn cứ Quyết định số 62 2010 QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Căn cứ Quyết định số 02 2011 QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Phòng .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.