TAILIEUCHUNG - Quyết định số 68/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI ĐIỀU 13 CỦA BẢN QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2011/QĐ-UBND NGÀY 08 THÁNG 3 NĂM 2011 CỦA UBND TỈNH VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 68 2012 QĐ-UBND Lào Cai ngày 28 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI ĐIỀU 13 CỦA BẢN QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 08 2011 QĐ-UBND NGÀY 08 THÁNG 3 NĂM 2011 CỦA UBND TỈNH VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 11 2003 Căn cứ luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngày 03 12 2004 Căn cứ Luật thi đua khen thưởng ngày 26 11 2003 Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 Căn cứ Nghị định số 42 2010 NĐ-CP ngày 15 4 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng Căn cứ Thông tư số 02 2011 TT-BNV ngày 24 01 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42 2010 NĐ-CP ngày 15 4 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 439 TTr - SNV ngày 13 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi Điều 13 của bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 08 2011 QĐ-UBND ngày 08 3 2011 của UBND tỉnh về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai cụ thể như sau Điều 13. Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở được xét tặng cho cá nhân đạt 02 tiêu chuẩn sau đây 1. Là Lao động tiên tiên . 2. Có một trong các điều kiện sau a Có sáng kiên cấp cơ sở đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận b Là thành viên tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh bộ ngành TW đã được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu đánh giá đạt yêu cầu trở lên c Được cấp Bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam d Đạt giải nhất nhì ba trong các cuộc thi về chuyên môn do cấp tỉnh tổ chức cuộc thi .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.