TAILIEUCHUNG - Giáo trình đo lường nhiệt - Chương 1 những khái niệm về đo lường

Trong quá trình đấu tranh với thiên nhiên, con người cần phải nghiên cứu các qui luật của sự vật khách quan, vì vậy phải tìm hiểu quan hệ giữa lượng và chất của sự vật cho nên không thể tách rời khỏi đo lường. Khoa học kỹ thuật bắt nguồn từ đo lường. Sự phát triển của khoa học, kỹ thuật liên quan chặt chẽ với sự không ngừng hoàn thiện của kỹ thuật đo lường. Không có đo lường thì không thể có bất kỳ một khoa học tinh vi nào, một khoa học ứng dụng nào, một thí nghiệm nào . . | HOÀNG DƯƠNG HÙNG - LÊ XUÂN HQÀ - HOÀNG AN Quốc TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM KỸ THUẬT TP. Hồ CHÍ MINH GIÁO TRÌNH ĐO LƯỜNG NHIỆT 9 2007 GIÁO TRÌNH ĐO lưỜNG NHIỆT Trưởng ĐH Sưpỉiíỉỉtt Kỉ iỉiuât TP. HCM . eđti vn - 1 - ĐO LƯỜNG NHIỆT MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1 NHỮNG KHÁI NIỆM VỂ ĐO LƯỜNG CHƯƠNG 2 ĐO NHIỆT ĐỘ CHƯƠNG 3 ĐO ÁP SUẤT VÀ CHÂN KHÔNG CHƯƠNG ĐO LƯU LƯỢNG MÔI CHAT CHƯƠNG 5 ĐO MỨC CAO MÔI CHAT _ CHƯƠNG 6 PH CH CHAT THÀNH PHAN TRONG HÔN HỢP ưtir i-igh UirỚHg ĐH Sư Ịĩham KỊ thiiát http www. . vn GIÁO TRÌNH ĐO lưỜNG NHIỆT Trưởng ĐH Sưpỉiíim Kỉ iỉiuât TP. HCM . eđti vn - 2 - MỞ ĐẦU Trong qua trình đấu tranh với thiên nhiên con người cần phai nghiên cưu cac qui luầt cua sự vất khách quan vì vầy phai tìm hiểu quan hê giữa lường va chất cua sự vất cho nên không thể tách rời khoi đo lường. Khoa hoc ky thuầt bắt nguôn tự đo lường. Sự phát triên cua khoa hoc ky thuầt liên quan chắt chẽ vời sư không ngưng hoan thiên cua ky thuật đo lường. Không có đo lường thì không thê co bất ky môt khoa hdệdỉnh vỉ nào một khoa học ứng dụng nào môt thí nghiêm nao. Ky thuật đo ịựờng nhiệt có liên quan đến nhiêu ngành kinh tê quốc dân vì các lam sô của quá trình nhiệt cũng la nhưng tham sô quan trọng tro nhiều quá trình sản xuất công nghiêp nông nghiệp. Đo lường nhiệt là quá trình đo các thông sô trang thai của môi chất của các ỉ trình xảy ra trong thiêt bị nhiệt. Ví du như đo nhiệt độ t đo áp suâtp đo lưu lượng Q . Thỉêt bị nhiệt ngày càng pha 1 với các tham sô cao dung lường lớn do đó cần phải có các dụng cụ vả phương phdp đo lường thích hợp. Mặt khác muốn tự động hóa quá trình san xuất nhiêt thì trườc hêt phải đảm bảo tôt khâu đo lường nứiệ . Do đo la can bô ky thuất nhiệt không những chỉ nắm rõ qúa trình san xuất cua cac thiêt bị nhiêt ma con phai thanh thao ca viêc lưa chon va sư dung cac loai dung cu cung vời cac phường phap đo khac nhau co kha nắng xac định cac sai sô đo lường biêt đoan nhấn cac nguyên nhấn gấy sai sô va biêt cach khư mất cac .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.