TAILIEUCHUNG - Giáo trình kỹ thuật Antena part 6

ANTEN LOA H - Để nhận được trường bức xạ có tính định hướng cao khi so với miệng ống dẫn sóng, có thể mỡ rộng các miệng ống dẫn sóngthành các anten loa. - Nếu miệng ống dẫn sóng chữ nhật được mỡ rộng trong mp anten loa H (hình vẽ) - Trường bức xạ từ phía miệng ODS về phía miệng loa có dạng mặt sóng trụ tròn (hình vẽ) | f cos o ạ2 sin gLn fy -----7 í X-------cos U n - 0 02 sin 0 - Công suất bức xạ toàn phần theo P bY EỒ Hệ sô định hướng D n EẮ L b 2P ỊP 2 Đánh giá hệ sô định hướng chẳng hạn cho dãi X 8 12 GHz ANTEN LOA H - Để nhận được trường bức xạ có tính định hướng cao khi so với miệng ông dẫn sóng có thể mỡ rộng các miệng ông dẫn sóngthành các anten loa. - Nếu miệng ông dẫn sóng chữ nhật được mỡ rộng trong mp anten loa H hình vẽ - Trường bức xạ từ phía miệng ODS về phía miệng loa có dạng mặt sóng trụ tròn hình vẽ - Để trường ở miệng loa gần đồng pha thì góc mở ọ phải nhỏ. - Độ lợi và kiểu bức xạ sẽ giông với miệng bức xạđồng pha nếu lượng sai khác về n n n 2o pha ở rìa miệng loa và tâm loa hay 0 R2 - R1 tg Vậy để có miệng loa rộng thf góc mở ọ nhỏ hạn chế phạm vi sữ dụng vì loa dài . - Nếu bỏ qua sai khác về pha và coi phân bô trường ở miệng loa tương tự như trường ở miệng ông dẫn sóng TE10 thì t _ Z7 IX a Ả Ea Eo a CO -Ị với 2 a 72 - Trường bức xạ được tính tương tự trường hợp ông dãn sóng chữ nhật với a - a và hằng sô truyền sóng -bđ 46 - Hệ số định hướng -2 T - Độ lợi G D - Với cùng 1 chiều dài của loa thì độ lợi sẽ tăng nếu tăng góc mở ọ. Tuy nhiên khi đó sai pha trên miệng loa tăng theo - giảm độ lợi - Các tính toán lý thuyết - với cùng chiều dài loa thì độ lợi cực đại nhận được do tăng độ rộng miệng loa a cho đến khi sai pha 0 75 n. MIỆNG ỐNG DẪN SÓNG HÌNH TRÒN - Mode TE11 phân bố điện trường trên tiết diện thẳng sử dụng hệ toạ độ cực p p Ep JXUMp p a v __ dZ 1 84p 2a cos a E w dp 5 3 2 hình vẽ - Trong hệ toạ độ Decarte E Epcosợ-Ercosp Ey Epsinợ- E cosợ hình vẽ - Sử dụng tính chất của hàm Bessel Ex J 2 1 84 p sin2 Ey Jo 1 84 p - 2 1 84 p cos2ọ - Sử dụng công thức tích phân Lommel E9 ke j 2a2 sin v2a2 T7EV JJU-9 r 1 84 u Ev e kor 2 a2 cos 9 1 84 J 1 1 84 dJ 1 u 1 84 2 - u2 du r Nhận xét 47 - trong mp ọ n mặt E kiểu bức xạ tương tự như kiểu bức xạ của miệng bức xạ đồng nhất hình tròn chươnh 4_ - trong mp ọ 0 mặt H kiểu bức xạ

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.