TAILIEUCHUNG - Bài giảng : Mạch tuần tự Flip Flop và ghi dịch part 8

GHI DỊCH CMOS, KÝ HiỆU IEEE/ANSI 1. Ghi dịch CMOS: Ghi dịch CMOS được cấu tạo từ flip flop CMOS , đây là các ghi dịch tĩnh( Static shift register), ngoài ra còn có ghi dịch động( Dynamite shift register) nhờ các công nghệ MOS và CMOS | MACH GHI DlCH 1. Khảo sát vài IC ghi dịch GHI DịCH 4 BIT MẠCH GHI DỊCH 1. Khảo sát vài IC ghi dịch GHI DĨCH 5 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.