TAILIEUCHUNG - Bài giảng : Mạch tuần tự Flip Flop và ghi dịch part 8

GHI DỊCH CMOS, KÝ HiỆU IEEE/ANSI 1. Ghi dịch CMOS: Ghi dịch CMOS được cấu tạo từ flip flop CMOS , đây là các ghi dịch tĩnh( Static shift register), ngoài ra còn có ghi dịch động( Dynamite shift register) nhờ các công nghệ MOS và CMOS | MACH GHI DlCH 1. Khảo sát vài IC ghi dịch GHI DịCH 4 BIT MẠCH GHI DỊCH 1. Khảo sát vài IC ghi dịch GHI DĨCH 5 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN