TAILIEUCHUNG - Giáo trình điều động tàu part 3

Để điều động, bạn cần khoảng cách từ khi “stop” máy đến khi tàu tàu dừng hẳn là bao xa. Trên biển, bạn có thể tìm kiếm thông số này bằng cách “stop” máy rồi đo thời gian và khoảng cách từ lúc “stop” đến lúc tàu dừng hẳn. Khoảng cách trớn càng ngắn càng dễ điều động | Cần lưu ý rằng hiện tượng này xảy ra khi tàu có trớn còn nếu chưa có trớn tới thì b chưa xuất hiện và mũi ngả trái. Tức là ban đầu ngả trái sau đó có trớn thì mũi có xu hướng ngả phải. Hiện tượng này gọi là hiệu ứng chân vịt và ta cần lưu ý đặc biệt khi tàu chạy ballast khi tàu chúi đuôi lớn. Các lực có thể khác nhau về độ lớn do đó hiệu ứng sẽ khác nhau. . Khi tàu chạy lùi bánh lái để số không Dòng nước do chân vịt sinh ra đập vào lái tàu không đều tại mọi điểm. Dòng này chủ yếu không cuộn quanh bánh lái mà đập trực tiếp vào các bên mạn hông tàu phía dưới đường nước. 1. Thành phần phân lực ngang C Cánh I sinh ra phân lực ngang C1 . Khối nước do cánh I sinh ra từ phải sang trái và xuôi xuống phía dưới song song với mặt bánh lái do vậy C1 không có tác dụng quay trở. Cánh II quạt khối nước từ phải sang trái đập vào hông tàu mạn phải sinh ra C2 có tác dụng làm đuôi tàu sang trái mũi sang phải. Cánh III quạt khối nước từ dưới lên tạo ra C3 song song với mặt bánh lái không có tác dụng quay trở. Cánh IV quạt khối nước từ trên xuống dưới và sang phải tạo ra C4 đập vào hông tàu mạn trái làm cho đuôi tàu qua phải mũi qua trái. Qua phân tích thấy C4 C2 vì cánh II quay khối nước hoàn toàn đập vào hông tàu mạn phải phía trên còn cánh IV thì một phần khối nước luồn qua ki tàu sang bên phải phần còn lại đập vào hông tàu mạn trái. Do vậy tác dụng của tổng hợp phân lực ngang C làm mũi tàu sang phải. 2. Thành phần phản lực D Tương tự thành phần D3 chỉ có tác dụng dìm lái tàu xuống và D1 chỉ có tác dụng nâng lái tàu lên. Còn D2 làm cho mũi ngả trái D4 làm mũi ngả phải vì D4 D2 tổng hợp D D4 - D2 làm cho đuôi tàu ngả trái mũi ngả phải. 3. Thành phần dòng nước chảy từ mũi về lái Dòng chảy từ lái về mũi không có tác dụng quay trở. Như vậy tổng hợp các lực C D đều cùng chiều và có tác dụng làm cho mũi tàu ngả phải lái tàu sang trái với chân vịt chiều phải với chân vịt chiều trái thì ngược lại khi lùi thì mũi ngả trái. Tóm lại khi chạy lùi mũi có xu hướng ngả phải hoặc trái mạnh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.