TAILIEUCHUNG - Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng vận hành các trạm lặp kế hoạch hai tần số cho kênh RF song công p5

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình ứng dụng vận hành các trạm lặp kế hoạch hai tần số cho kênh rf song công p5', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Ta thấy một kênh bảo vệ đươẹ cung cấp song song với các kênh làm việc khi một kênh làm việc bị hong do Fading sáu hoác hư hong thiết bị thì kênh bị hong này đươc chuyến mach đến kênh bào vệ. Việc chuyển mạch bào vê thương thực hiên dựa trên già trị C I Carriêr-to-Intêrfêrêncês khi già trị cua tỉ so C I vượt qua mực cho trươc ơ mọt kênh nào đo thì kênh này xêm như bị hư và sê chuyên mach đến kênh dư phong. Hệ thong dư phong hoat đông thêo kiêu này được sư dung rông rài khi co nhiêu hơn hai kênh RF cung làm việc. Khi chỉ co mot kênh Rf làm việc tà co thê thưc hiện hệ thong chuyên mach bào vệ đơn giàn hơn nhiêu luc này no co dang như hình 2-6-3 Hình 2-6-3 Hệ thong dư phong sử dung chuyên mach bào vệ. hệ thong điều khiển và cảnh bao. Điềm chu yếu càn quan tàm trong hệ thong cành bào và điêu khiên là đo tin cày cua hệ thong loai cành bào và điêu khiến. 48 Các loại thông tin được truyền bởi một hệ thống canh báo va điều khiển thường lá như sau 1. Hiển thị - Sư hiện hưu cua nguôn điện thường mại cung cấp. - Hoat động cua may - Cac trang thai bình thường hoặc không bình thường cua may phat va thu. - Trang thai chuyền mach bình thường hay dư phong . 2. Canh bao - Hư hong may moc. - Chay - Song bị nhiều hoan toàn 3. Điều khiển. -Sư khời đọng cua may mOc - Điều khiền cac cuOc goi Cac tín hiều đề truyền thong tin nay thường đườc truyền qua mọt đường điều khiền. Thường sư dung mọt hề thong ma hoac mot hề thống tan so tonề. a Hề thong ma tích hờp cho viềc truyền mOt so lường lờn cua cac loai thong tin. Hề thong nay thường sư dung hề thong xung ma mOt ma tường ưng vời mOt loai cua thong tin va mOt ma bao gOm mOt hoac nhiều xung. Trong hề thong nay dung mOt điều chề xung ma ngan va dai đườc sư dung trong đO cac xung ngan đườc gời giưa cac xung bat đau va kết thuc. Ở trang thai bình thường mOi xung ngan tường ưng vời mOt loai thong tin. ờ trang thai bất thường cac xung ngan tường ưng vời trang thai bất thường đườc đoi thanh cac xung dai. Hình về sau la mOt dang chuOi xung .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.