TAILIEUCHUNG - Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý phản hồi giải ngân nguồn vốn từ lãi suất p6

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý phản hồi giải ngân nguồn vốn từ lãi suất p6', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | - 127 - Quy trình nghiệp vụ 7 Trong đó 1 Bên cho thuê và bên đi thuê ky hợp đồng thuê mua 2 Bên cho thuê và nhà cung càp ky hợp đồng mua tài sàn 3 Bên cho thuê và ngưôi cho Vày ky hợp đồng tín dung. 4 Bên đi thuê và nhà cung cấp ky càc hợp đong phu như vàn hành bào dưông thiết bị. 5 Nhà cung càp làp thu tuc chuyên giào quyên sô hưu cho bên cho thuê. 6 Nhà cung cấp chuyên tài sàn cho bên đi thuê 7 Bên cho thuê thành toàn tiên muà tài sàn cho nhà cung cấp. Phàn thiếu do ngàn hàng cho vày 8 Bên đi thuê thành toàn tiên thuê thêo định ky. 9 Bên cho thuê trà nợ cho ngưôi cho vày. Khàc vợi càc hình thưc trược hình thức này co sự thàm già củà 4 bên bên đi thuê nhà cung càp và ngựợi cho vày. Hình thực này àp dung trong trựợng hợp bên cho thuê khong đu von hoàc trong càc hợp đong tài trợ co quy mo vựợt quà khà nàng đàp ựng von củà bên cho thuê. Thuê mua giáp lưng Back-To-Back Lease hay Under Lease Là hình thức trong đo bên cho thuê đong y để bên đi thuê thự nhất bên đi thuê đàu tiên cho bên đi thuê thự hài thuê lài tài sàn đo wdientu. org - 128 - Quy trình nghiệp vụ Trong đó 1 Bên cho thuê ky hợp đồng thuê mua với bên đi thuê thứ nhất 2 Bên cho thuê giao tai sấn cho bên đi thuê thứ hai 3 Bên cho thuê giao tai san cho bên đi thuê thứ hai. 3. Ky thuật nghiệp vu . Thẩm định bện đi thuệ - Phan tích tình hình tai chính tứ đo đanh gia kha nang thanh toan cua bên đi thuê. - Phan tích hoạt động kinh doanh cua bên đi thuê từ đo đanh gia kha nang thanh toan tiên thuê đêu đặn cua bên đi thuê. - Xêm xêt uy tín cua bên đi thuê trong nhứng hợp đong thuê mua trứớc đo để đanh gia xêm bên đi thuê sứ san long thanh toan tiên thuê. . Đánh giá tài sản thuệ mua - Đánh gia vê mat gia ca so sanh gia tai san do bên đi thuê đê nghị với gia ca thị trứớng xêm co phu hợp hay khong trong trứớng hợp tai san thuê mua la tai san đa qua sứ dung thì can phai xêm xêt ky lứớng. Thong thứớng trong nhứng trứớng hợp nhứ vậy bên cho thuê can phai thuê nhứng to chức chuyên mon đanh gia tai

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.