TAILIEUCHUNG - BÀI GIẢNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 7 TRƯỜNG ĐIỆN TỪ

Luận điểm thứ nhất của MắcXoen (Maxwell) . Phát biểu luận điểm - + + r r Điện tr-ờng tĩnh r r B đang tăng + E ? Ed l = 0 - - + + C C Điện tr-ờng xoáy r r r IC Điện tr-ờng gây ra dòng điện cảm ứng có đ-ờng sức khép kín =Điện tr-ờng xoáy. Luận điểm thứ nhất: Bất kì một từ tr-ờng nào biến đổi theo thời gian cũng sinh ra một điện tr-ờng xoáy Ph-ơng trình Mắcxoen-Faraday r B r SĐĐ cảm ứng S r Theo định nghĩa SĐĐ: L-u số của véc tơ. | BÀI GIẢNG VẬT Lý ĐẠI CƯƠNG Tác giả PGS. TS Đỗ Ngọc Uấn Viện Vật lý kỹ thuật Trường ĐH Bách khoa Hà nội Chương 7 TRƯỜNG ĐIỆN TỪ A T 4 x j1 1 A AZ A r 11 1. Luận điếm thứ nhất của MăcXoen Maxwell C . Phát biếu luận điếm B đang tăng Điện trường í í Ễdĩ 0 Điện trường x Ic í Ed ĩ J 0 c Ic E E Điện trường gây ra dòng điện cảm ứng có đường sức khép kín Điện trường xoáy. Luận điếm thứ nhất Bất kì một từ trường nào biến đổi theo thời gian cũng sinh ra một điện trường .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.