TAILIEUCHUNG - Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng những tính năng nổi bật trong danh sách Wildlist antivirus p2

Ởcấu hình mặc định và trạng thái cập nhật đầy đủ nhất, tất cả các sản phẩm đều phát hiện 100% virus có trong danh sách WildList ở chế độ bảo vệ thời gian thực và theo yêu cầu. Các chương trình đều phát hiện và gỡ bỏ thành công các virus macro, chỉ có một vài ngoại lệ. Avast không gỡ bỏ được 10 virus, trong đó có 2 virus tấn công tập tin PowerPoint phiên bản từ 97 đến 2003 và 4 virus tấn công tập tin World 6. Panda không hoàn toàn khử sạch 2 virus PowerPoint,. | BitDefender 9 Phien ban cao càp - Việt hòa bữi Doremon20ữ42005 ỊỀ Tong quát Chống thư rác Cập nhật Trạng thái Oangky Tuycho. i Sự kiện nùng tin 5 3 Tính năng ch4ng Virus đa ĩu ọt kích hoạt File đã quét 52 File đã nhiễm virus 0 Lần quét cuối cùng 03 Tính năng chổng thu rác đã đu ữĩ kích hnạt Teng cộng thu dã nhận 0 Thư rác 0 Tính năng tuông lửa đã đuợc kích hííạt Dung lượng gửi đến KB 0 Dung lượng gửi đi KB. 0 Tính năng tụ động cập nhật bị vô hiệu hóa Lần cập nhật cuối cùng Chưa cập nhật bí defender . ur yuur . ilt Chài mừng Các thông tin cầnt về BitDefender sẽ được hiễn thị ở đâ Chọn hoặc bỏ chọi các ô tróng ỡ bên 1 đễ kích hoat hoặc hiệu hóa các tính năng. Các tính năng màu xám tức là đã bi vò hiệu hóa. Các mục đánh dấu màu đỏ cầu sự chú ý của bạn. BitDetender đã đui thiết lập hoàn toan có hiệu quả bảo vệ cao nhất. Bam vào từng tab I xem thông tin chi til hoặc tự thay đồi th lập. Tro giúp BitDefentfer 9 Phỉèn ban cao cap - Víệí hóa boi Doremon20042005tữyahoo com Trạng t lái Ti ng ký l ũy chọn Sư kiện Thông tin Tồng quầt BrtOefender Phiên bản cao cap - Doremon2íHt42005iặjyahe- .com việt hóa Phiên bản s Chống virus Chảng thư rác Cập nhật Thòng tin lĩán lạc c 2001-2005 SOFTWIN. All rights reserved. Trang web WWW .bitdefender .com Email sales@bitdef ender .com support@bitdefender .com Số 40-21 So Fax 40-21 Hãy đọc những vấn đề thường gặp trước khi hên hệ với bộ phận hũ trợ http M ww . support http kb .bitdef ender .com bitddEnder Ịịnur tvtry iỉiĩ Thông tin ye BitOefender BitDefenderftm cu cấp giải pháp đễ đi ứng nhu cầu bão V cho máy tính ngày nay mang cĩến hiêi quả cho hơn 41 trÍỊ hộ gia đình và các công ty trên 100 qi gia. BitDefenderftm đã được chứng nhận I - ICSA Labs CheckMark và Viru Bulletin và đáy lá í phẫỉĩi duy nhất đưc nhận giải thưởng IS Tro .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.