TAILIEUCHUNG - Báo cáo: Nghiên cứu tua bin nghiêng phục vụ phát triển thủy điện nhỏ ở việt nam

Mặc dù nguồn và lưới điện quốc gia phát triển mạnh, nh−ng theo đánh giá của ngμnh năng lượng, tới năm 2010 vẫn còn khỏang 400 xã chưa được sử dụng điện từ lưới quốc gia vì chi phí quá cao cho phát triển lưới điện. Hơn nữa, với điều kiện tự nhiên có nhiều thuận lợi cho phát triển thủy điện vừa vμ nhỏ thì việc phát triển thủy điện nhỏ vμ các nguồn năng l−ợng tái tạo khác để cấp điện lμ một giải pháp kinh tế bền vững, góp phần bảo vệ môi tr−ờng. Trên thế giới, thủy điện vừa và nhỏ ngay. | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIEN nông thôn VIỆN KHOA HỌC THỦY LƠI BÁO CÁO TỔNG KẾT CHUYÊN ĐE NGHIÊN cứu TUA BIN NGHIÊNG PHỤC vụ PHÁT TRIỂN THỦY ĐIỆN NHỎ Ở VIỆT NAM THUỘC ĐỀ TÀI KC NGHIÊN cúu LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT bị để khai thác và sử DỤNG CÁC LOẠI NANG LƯỢNG TÁI TẠO TRONG CHẾ BIẾN nông lâm THỦY SẢN SINH HOẠT NÔNG THÔN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Chủ nhiệm đề tài TS HOÀNG VAN THẮNG 5817-1 161512006 HÀ NỘI - 5 2006 NGHIÊN cữu TUA BIN TIA NGHIÊNG PHỤC vụ PHÁT TRIỂN THŨy ĐIỆN NHÒ ở VIỆT NAM ĐÊ TÀI KC07 - 04 LỞI NÓI Au CHƯƠNG I. MỜĐẰU 2 . Đặt vấn đề. 2 . Phương pháp nghiên cứu. 2 CHƯƠNG II. TỔNG QUAN VÊ TUA BIN TIA NGHIÊNG 3 . TBTN của hãng GILKES. 4 . TBTN do Trung Quốc sản xuất. 6 . Một số thông tin khác. 8 . Tình hình nghiên cứu và ứng dụng TBTN ở Việt Nam. 8 CHƯƠNG III. CƠ SỜ LÝ THUYẾT VÀ CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TBTN 9 . Cơ sở lý thuyết TBTN. 9 . Tác động tương hỗ giữa dòng tia và tấm bản. 9 . Lý thuyết đơn giản của TBTN. 14 . Thiết kế TBTN. 17 . Biên dạng phần dẫn dòng của TBTN. 18 . Thiết kế bộ phận hướng dòng vòi phun . 22 . Bộ phận lái cắt dòng. 27 . Dòng tia tự do trong không khí. 28 . Nghiên cứu thiết kế bánh xe công tác. 29 . Vỏ tua bin. 33 . Bố trí các bộ phận cơ bản của TBTN. 33 . Chọn kết cấu tổ máy số vòi phun. 34 . Phương pháp thiết kế TBTN. 36 . Chọn các kích thước cơ bản. 36 . Xây dựng chương trình tính các thông số chính của TBTN. 38 CHƯƠNG IV. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TBTN 43 . Hướng nghiên cứu TBTN. 43 Viện Khoa học Thủy lợi NGHIÊN cữu TUA BIN TIA NGHIÊNG PHỤC vụ PHÁT TRIỂN THŨy ĐIỆN NHÒ ở VIỆT NAM ĐÊ TÀI KC07 - 04 . Vòi phun. 43 . Bánh xe công tác. 43 . Tương quan giữa vòi phun và bánh công tác. 43 . Thiết kế TBTN mô hình. 44 . Lựa chọn kết cấu. 44 . Lựa chọn kích thước thông số cơ sở TBTN mô hình. 44 . Tính toán các thông số cơ bản của TBTN mô hình. 44 . Thiết kế bánh xe công tác. 45 . Lựa chọn vòi phun. 46 . Mô hình

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.