TAILIEUCHUNG - Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng lý luận nền kinh tế thị trường theo công nghệ p10

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình ứng dụng lý luận nền kinh tế thị trường theo công nghệ p10', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Nhũng thành quả đat đươc Qua hơn mười năm đổi mới nền kinh tế VN bước vào ổn định và đạt được nhũng thành tựu. Kết quả trong 5 năm từ 1991 - 1995 nhịp độ tăng trưởng bình quân hàng năm có tổng sản phẩm đạt kế hoạch về sản xuất công nghiệp nông nghiệp kim ngạch xuất khẩu 20 . Mở rộng quan hệ hợp tác với nước ngoài thu hút vốn và kỹ thuật của nhiều nước. Cuối năm 1996 có trên 700 công ty lớn nhỏ đầu tư vào nước ta với 22 tỷ USD trong 1800 dự án xóa bỏ bao vây cô lập môi trường kinh tế ngày càng ổn định được cải thiện làm cho phát triển năng động hơn. Bên cạnh những thành tựu cũng còn có nhũng hạn chế. Nhũng măt hạn chế Sự tăng trưởng nền kinh tế chủ yếu do đầu tư theo vốn và lao động nên còn chưa thật ổn định vũng chắc chưa tạo lập được hệ thống thị trường. Thị trường hàng hóa và dịch vụ chỉ tập trung ở thành phố đô thị ở một số tỉnh còn lộn xộn về cơ bản là tự phát và không được trú trọng. Nạn tham nhũng buôn lậu làm hàng giả. Trình độ lực lượng sản xuất ngày càng thấp kém. Mặt khác kết cấu hạ tầng còn thấp kém cơ sở hạn hẹp sự phân hóa giầu nghèo trong xã hội. III. NHÂN TỐ VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC KHÓ KHÀN VÀ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TE NHIỀU THÀNH PHAN theo ĐỊNH HƯỚNG XHCN. 15 Giải pháp khắc phục khó khăn. Đảm bảo cho kinh tế nhà nước hơn hẳn các thành phần khác về công nghệ và vận dụng kịp thời thành tựu mới của khoa học kỹ thuật hiện đại và quá trình sản xuất kinh doanh. Nhà nước phải độc quyền ngoại thương. Cần đảm bảo thu nhập của cán bộ công nhân tránh tình trạng chảy máu chất xám. Thường xuyên đổi mới chế độ quản lý tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát doanh nghiệp và phục hổi doanh nghiệp có thể tổn tại. Thành công ty cổ phần giao đất giao rừng cho người lao động và đảm bảo cho người nghèo có điều kiện phát triển. Đảm bảo niềm tin của quần chúng vào Đảng nhà nước khắc phục tệ nạn tham nhũng. Hoàn thiện hệ thống pháp luật và sử phạt nghiêm minh. Những nhân tố đảm bảo phát triển. Đường lối phát triển nền kinh tế hàng hóa .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.