TAILIEUCHUNG - Về chế độ hưu trí

Chế độ hưu trí được áp dụng đối với người lao động tham gia quan hệ lao động khi đạt đến một độ tuổi nhất định và có thời gian tham gia BHXH theo quy định của pháp luật . Độ tuổi hưu trí và độ dài thời gian tham gia bảo hiểm được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng được pháp luật quy định khác nhau dựa trên cơ sở của điều kiện và mức độ lao động của người lao động. Chế độ hưu trí cần được lưu ý một số nội dung sau đây:. | T Ă 1 Ẩ - Ä 1 i r Về chế độ hưu trí TKT Ầ í í 1 Nguồn Chế độ hưu trí được áp dụng đối với người lao động tham gia quan hệ lao động khi đạt đến một độ tuổi nhất định và có thời gian tham gia BHXH theo quy định của pháp luật . Độ tuổi hưu trí và độ dài thời gian tham gia bảo hiểm được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng được pháp luật quy định khác nhau dựa trên cơ sở của điều kiện và mức độ lao động của người lao động. Chế độ hưu trí cần được lưu ý một số nội dung sau đây Hỏi Chế độ hưu trí được pháp luật quy định như thế nào Trả lời Theo quy định của pháp luật thì 1- Người lao động được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng khi nghỉ việc mà có một trong các điều kiện - Nam đủ 60 tuổi nữ đủ 55 tuổi và có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên - Nam đủ 55 tuổi nữ đủ 50 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên mà trong 20 năm đó có thời gian làm việc thuộc một trong các trường hợp sau Thường xuyên làm việc đủ 15 năm trong các nghề hoặc công việc nặng nhọc độc hại và đóng BHXH theo các mức tiền lương của nghề hoặc công việc đó nếu dứt quãng thì được cộng dồn. Thường xuyên làm việc đủ 15 năm ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0 7 trở lên và đóng BHXH theo các tiền lương có tính cả phụ cấp khu vực nếu đứt quãng thì được cộng dồn. Thời gian công tác đủ 10 năm ở miền Nam ở Lào trước ngày 30 4 1975 ở Căm-pu-chia trước 31 8 1989 áp dụng đối với công nhân viên chức Nhà nước quân nhân trong lực lượng vũ trang chuyển ngành có thời gian đủ 10 năm công tác ở một chiến trường hoặc có thời gian công tác ở 2 chiến trường mà cộng lại đủ 10 năm hoặc có thời gian công tác ở 3 chiến trường mà cộng lại đủ 10 năm . Người có đủ 2 hoặc 3 trường hợp nêu trên thì chỉ tính 1 trường hợp có lợi nhất để thực hiện giảm tuổi đời nghỉ hưu. 2- Người lao động được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng với mức lương hưu thấp hơn chế độ hưu trí nêu trên khi có 1 trong các điều kiện - Nam đủ 60 tuổi nữ đủ 55 tuổi và có thời gian đóng BHXH đủ 15 năm đến dưới 20 năm. - Nam đủ 50 tuổi nữ đủ 45 tuổi và có thời gian

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN