TAILIEUCHUNG - Thông tư 03/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Thông tư 03/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình | Bộ XÂY DỤNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SỐ 03 2009 IT-BXD --------- ------------ Hà Nội ngày 26 tháng 3 năm 2009 THÔNG Tư Quy định chi tiết một sô nội dung của Nghị định sô 12 2009 NĐ-CP ngày 12 02 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình - Căn cứ Nghị định số 17 2008 NĐ-CP ngày 04 02 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng Căn cứ Nghị định số 12 2009 NĐ-CP ngày 12 02 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dụng công trình Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12 2009 NĐ-CP ngày 12 02 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dưới đây viết tắt là Nghị định 12 CP như sau CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHI TIỂT VỂ XÁC ĐỊNH CHỦ ĐẦU TU THẨM ĐỊNH PHÊ DUYỆT Dự ÁN ĐAU tư XÂY DỰNG Công trình Điều 1. Xác định chủ đầu tư đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước quy đinh tại điểm b c khoản 1 Điều 3 Nghị định 12 CP l. Đối với dự án do Bộ trường Thủ tnrởng cơ quan cấp Bộ Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân các cấp quyết đinh đầu tư thì người quyết định đầu tư giao cho đơn vị quản lý sử đụng công trình làm chủ đầu tư. Trường hợp chưa xác định được đơn vị quản lý sử dụng công irình hoặc đơn vị quản lý sử dụng công trình khớng đủ điều kiện đế tố chức triển khai thực hiện dự án thì người quyết định đầu tư giac cho đơn vị có đủ điều kiện làm chủ đầu tư. Đơn vị quản lý sử düng công trình có trách nhiệm cử người tham gia với dơn vị được giao làm chủ đầu tư trong việc tổ chức lập dự áii thiết kế theo lòi quản lý nghiệm thu và tiếp nhận đưa công trình vào khai thác sử dụng. Người được cử tham gia vçri chù đầu tư là người sẽ tham gia quản lý sử dụng công trình sau này hoặc người có chuyôn môn phù hợp với tính chất của dự án. LuatVætnaro wwwVdóáániUMÁ IK Chủ đầu tư có trách nhiệm bố trí người của đơn vị quản lý sử dụng công trình vào vị trí phù hợp để được tham gia quản lý các công việc nêu trên dảm bảo hiệu quả và mục tiêu của dự án. 2. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.