TAILIEUCHUNG - Công văn 807/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Công văn 807/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc áp dụng chi phí chung theo Thông tư số 05/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình | BỘ XÂY DỰNG -------------- Số: 807 /BXD- KTXD V/v: áp dụng chi phí chung theo TT số 05/2007/TT-BXD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2009 Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu Trả lời Văn bản số 187/KHĐT-ĐN ngày 16/4/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu về áp dụng chi phí chung theo Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng đối với công trình đào đất thủ công, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Theo Bảng của Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi đầu tư xây dựng công trình thì định mức tỷ lệ chi phí chung của công trình thuỷ lợi áp dụng bằng 51% trên chi phí nhân công của những hạng mục công trình đào đắp đất hoàn toàn bằng thủ công, vì vậy theo cách hiểu thứ hai trong Văn bản số 187/KHĐT-ĐN là phù hợp. Căn cứ ý kiến trên, quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc thì Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu trao đổi với Sở Xây dựng địa phương để tổ chức thực hiện theo quy định./. Nơi nhận : - Như trên; - Lưu VP,Vụ KTXD (M5). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG đã ký Trần Văn Sơn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.