TAILIEUCHUNG - Công văn 4112/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

Công văn 4112/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức thi công dự án Nhà máy nước Đồng Tâm | VÀN PHỎNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phửc Sổ uu VPCP-KTN Hà Nội ngày ịỉ tháng 6 năm 2009 V v tô chức thi công dự án Nhà máy nước Đồng Tâm. Kính gửi - Các Bộ Xây dựng Kế hoạch và Đầu tư - Ngân hàng Phát triển Việt Nam - ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. Xét để nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tại văn bản số 2379 UBND-CN ngày 21 tháng 5 năm 2009 ý kiến của Bộ Kế hoạch vả Đầu tư tại văn bản số 4223 BKH-QLĐT ngày 11 tháng 6 năm 2009 Bộ Xây dựng tại văn bản số 1093 BXD-HTKT ngày 11 tháng 6 năm 2009 về việc tổ chức thi công àự án Nhà máy nước Đồng Tâm Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hảĩ có ý kiến như sau 1. ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang cần rút kinh nghiệm trong quả trình chỉ dạo lựa chọn nhà thầu EPC thực hiện một số gói thầu của Dự án nhả máy nước Đồng Tâm và quyết định việc xử lý tình huống trong đấu thầu bảc đảm hiệu quả đâu tư Dự án. 2. Đổng ý Dự án được tiếp tục triển khai và sử dụng nguồn von tín dụng đâu tư của Nhà nước. Ngân hàng Phát triên Việt Nam thâm định Dự án và thực hiện cho vay theo đúng quy định. Van phỏng Chính phủ xin thông báo để ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và các cơ quan liên quan biêt thực hiện . Nơi Âận - Như trên - TTg Phó TTg Hoàng Trung Hải - wơ BTCN PCN Văn Trọng Lý PCN Hạm Văn Phượng cổng TTĐT cấc Vụ TH KTTH É P - Lưu VT KTN 4 . M KT. BO TRUỞNG. CHỦ NHIỆM Phạm Văn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    170    0    06-06-2023
68    169    0    06-06-2023
15    167    1    06-06-2023
299    172    2    06-06-2023
12    155    0    06-06-2023
108    154    0    06-06-2023
9    176    2    06-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.