TAILIEUCHUNG - Công văn 967/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ

Công văn 967/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế đặc thù đối với các dự án theo hình thức Hợp đồng BT của Thành phố Hà Nội | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số TTg-KTN V v cơ chế đặc thù đối với các dự án - . .. Hợp đồn ọ RT của i rHỦ CÔNG VẶN ĐÊN s ỏ Ăn - - Ngày. k .tháng. . .Lĩ . ị Kinh chuyến . Hà Nội ngày ắ8 tháng 6 năm 2009 Kí ih gửi ưỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội. Xét đè nghị củẳ ưỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội công văn số 381 l ƯBND-KH ĐT ngày 05 tháng 5 năm 2009 ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công văn sổ 3965 BKH-GS TĐĐT ngày 03 tháng 6 năm 2009 Bộ Tài chính công văn số 7957 BTC-ĐT ngày 04 tháng 6 năm 2009 Bộ Giao thông vận tải công văn sổ 3496 BGTVT-KHĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 Bộ Xây dựng công văn số 976 BXD-HĐXD ngày 26 tháng 5 năm 2009 về cơ chế đặc thù đối với các dự án theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao của thành phố Hà Nội Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau 1. Đồng ý về nguyên tắc Ưỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội triển khai thực hiện các Dự án nêu tại danh mục kèm theo công văn số 3811 UBND-KH ĐT ngày 05 tháng 5 năm 2009 của ưỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội theo hình thức Họp đồng Xây dựng - Chuyển giao trên cơ sở đảm bảo phù họp với các quy hoạch có liên quan cân đối ngân sách địa phương và quyền lợi của Nhà đầu tư. 2. Ưỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm lựa chọn Nhà đầu tư theo đúng quy định của Nghị định 78 2007 NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2007 cùa Chính phủ. 3. Yêu cầu Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội sớm xây dụng và công bố công khai Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao Hợp đồng Xây dụng - Chuyển giao - Kinh doanh Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao. . Nơi nhận - Như trên - TTg Phó TTg Hoàng Trung Hải - Các Bộ KH ĐT TC GTVT XD TN MT - VPCP BTCN PCN VănTrọng Lý Cổng TTĐT các Vụ KTTH TH ĐP TKBT - Lưu VT KTN 5 Hong Ất b . oàng Trung .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.