TAILIEUCHUNG - Công văn 3059/VPCP-KNTN của Văn phòng Chính phủ

Công văn 3059/VPCP-KNTN của Văn phòng Chính phủ về việc Xử lý sau thanh tra việc xây dựng 3 phòng thí nghiệm trọng điểm | VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM _ Độc lập Tự đo - Hạnh phúc Số ỮH VPCP-KNTN ----------------- V v xử lý sau thanh tra việc xây dựng 3 Phòng tlú nghiệm í ẻ n Hà Nội ngày N3 tháng năm 2009 TễmMư-i. Kính chuyên - Thanh trìhChính phủ . - Bộ Nồqg nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Khoa học và Công nghệ - TậpsđoànvC ng nghiệp Tàu thủy Việt Nam - Đại học Quôc gia thành phố Hồ Chí Minh. Xét báo cáo của Thanh tra Chính phủ về kết quả thanh tra việc xây dụng 3 Phòng thí nghiệm trọng điểm Phòng thí nghiệm Be thử mô hình tàu thủy Phòng thí nghiệm Công nghệ tế bào Động vật và Phòng thí nghiệm Vật liệu Polyme Composite tại văn bản số 2774 ngày 16 tháng 12 năm 2008 Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng có ý kiến chỉ đạo như sau - Đồng ý với các nội dung kiến nghị nêu trong Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ tại văn bản số 2774 ngày 16 tháng 12 năm 2008. - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh căn cứ Ket luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các đơn vị cá nhân có liên quan đến các thiếu sót vi phạm để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật khắc phục kịp thời các sai phạm thiếu sót và thực hiện triệt để các kiến nghị về kinh tế của Thanh tra Chính phủ. - Giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì tiến hành kiểm tra rà soát lại việc đầu tư xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm còn lại kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh và khắc phục các sai phạm trường hợp xét thấy dự án nào không cần thiết và không hiệu quả thì báo cáo kiến nghị Thủ tướng Chính phủ dừng đầu tư tổ chức tổng kết báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 850 QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ vê việc phê duyệt Đê án Xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Khoa học và Công

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.