TAILIEUCHUNG - Quyết định Số: 31/2010/QĐ-TTg

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 31/2010/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH “QUY CHẾ QUẢN LÝ XĂNG DẦU DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC” THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 31 2010 QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 19 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ XĂNG DẦU DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Pháp lệnh Dự trữ quốc gia ngày 29 tháng 4 năm 2004 Căn cứ Nghị định số 196 2004 NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ nhà nước. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2010. Các quy định trước đây về quản lý xăng dầu dự trữ nhà nước trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Điều 3. Bộ trưởng Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý xăng dầu dự trữ nhà nước chịu trách nhiệm kiểm tra các đơn vị dự trữ nhà nước trực thuộc trong quá trình thực hiện Quy chế này. Các Bộ trưởng Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng cơ quan đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. THỦ TƯỚNG Nơi nhận - Ban Bí thư Trung ương Đảng - Thủ tướng các Phó Thủ tướng Chính phủ - Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc CP - VP BCĐ TW về phòng chống tham nhũng - HĐND UBND các tỉnh thành phố Nguyễn Tấn Dũng trực thuộc TW - Văn phòng TW và các Ban của Đảng - Văn phòng Chủ tịch nước - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội - Văn phòng Quốc hội - Tòa án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia - Kiểm toán Nhà nước - Ngân hàng Chính sách Xã hội - Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể - VPCP BTCN các PCN Cổng TTĐT các Vụ Cục đơn vị trực thuộc Công báo - Lưu Văn thư KTTH 5b . QUY CHẾ QUẢN LÝ XĂNG DẦU DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC Ban hành kèm theo Quyết định số 31 2010 QĐ-TTg ngày 19 tháng 03 năm 2010 của .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.