TAILIEUCHUNG - Quyết định 882/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định 882/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố Đà Nẵng đến năm 2025 | 1 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc Sôr ỉ QĐ-ITg Nụổy .tyhan K nh cbụyêki. Hà Nội ngày 3 tháng 6 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Đà Năng đến năm 2025 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tồ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003 và Nghị định số 08 2005 NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng Xét dề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng QUYÉT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ điều chinh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Đà Năng đến năm 2025 với những nội dưng chủ yếu sau 1. Tính chất - Là đô thị loại I trực thuộc Trung ương trung tâm của vùng miền Trung và Tây Nguyên có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị quốc gia - Là trung tâm vùng phảt triển kinh tế biển ưu tiên phát triền các ngành công nghiệp thương mại du lịch dịch vụ tài chính ngân hàng cấp quốc gia - Là thành phố cảng đầu mối giao thông viễn thông quan trọng trong vùng quốc gia và quốc tế - Là trung tâm văn hóa the dục thề thao giáo dục đào tạo trung tâm khoa học kỹ thuật và công nghệ miền Trung - Là một trong những địa bàn giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng an ninh khu vực Nam Trung Bộ Tây Nguyên và cả nước. 2. Phạm vi nghiên cứu Bao gồm 6 quận nội thành và hai huyện Hòa Vang Hoảng Sa với tồng diện tích 37 ha trong đỏ diện tích phần đất liền là 37 ha phần diện 2 tích quần đảo Hoàng Sa là ha . Ranh giới nghiên cứu được xác định như sau - Phía Bắc giáp tỉnh Thừa Thiên Huế - Phía Nam và Tây giáp tỉnh Quảng Nam - Phía Đông giáp biển Đông. Ranh giới cụ thề sẽ được xác định trong nội dung dề xuất của đồ án quy hoạch chung xây dựng. 3. Quy mô dân số và đất đai - Quy mô dân số Hiện ưạng 2007 dân số toàn thành phố là người trong dỏ dân số nội thị là người Dự báo đến 2015 dân số thành phố đạt khoảng người ưong đó dân số nội thị là người Dự báo đến 2025 dân số thành phố đạt khoảng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.